Új könyvek

Biológia és természet Filozófia Földrajz és földtudományok Jogtudomány Kommunikáció és médiatudomány Kémia és vegyészmérnöki tudományok Környezettudományok és környezeti nevelés Közgazdaságtudomány Közigazgatás-tudomány Matematika Műszaki tudományok Művészetek Pedagógia Politológia Pszichológia Szociológia és szociálpolitika Továbbiak Történet
Együtthatás - reprezentációk
Pászka Imre
2019
Pászka Imre a Szegedi Tudományegyetem szociológia professzora legújabb könyve folytatatása az előző (2016) a melegedés -fellendülés időszakát (9-13. század) vizsgáló Társas világ környezetei című munkájának. Hazai és külföldi könyvtárakban, levéltárakban végzett több éves kutatásai során összeállított adatbázisra (krónikák, históriák, emlékiratok, levelezések, hivatali iratok, szakirodalom stb.) támaszkodva ebben ...
Többet
Pászka Imre a Szegedi Tudományegyetem szociológia professzora legújabb könyve folytatatása az előző (2016) a melegedés -fellendülés időszakát (9-13. század) vizsgáló Társas világ környezetei című munkájának. Hazai és külföldi könyvtárakban, levéltárakban végzett több éves kutatásai során összeállított adatbázisra (krónikák, históriák, emlékiratok, levelezések, hivatali iratok, szakirodalom stb.) támaszkodva ebben a monográfiájában a szerző a természeti (éghajlati, geológiai, biológiai) és antropogén (háború, adózás, bürokrácia) tényezők hatását és következményeit mutatja be az egyének és csoportok mindennapi életének alakulásában. A Kárpát-medence - Magyarország és Erdély - helyi (lokális) társadalmaiban, közösségeiben a létfenntartás pozitív és negatív fordulatainak kis jégkorszakbeli (14-19. század) vizsgálatában Pászka Imre új szempontokat is bevezet, mint például az együtthatások jelensége,geopolitikai kitettség kérdése, a táplálkozás(a hiány és bőség) mintái, a szinkron jelenségek, valamint a szándékolt és nem szándékolt cselekvéssorok következményei.
Kevesebbet
;Environmental science and education;Geography and geological sciences;Sociology and social policy;
A Balaton kutatása Lóczy Lajos nyomdokán
Babinszki Edit; Horváth Ferenc
2020
9789638221797
(Részlet Dr Budai Tamás - a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke - előszavából) "A Balaton és környezetének földtudományi kutatásával foglalkozó kutatók egy csoportja 2018 nyarán határozta el, hogy tanulmánykötet megjelentetésével kíván tisztelegni id. Lóczy Lajos, minden idők legkiemelkedőbb magyar geológusa, akadémikus, a Budapesti Tudományegyetem professzora, a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója emléke e...
Többet
(Részlet Dr Budai Tamás - a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke - előszavából) "A Balaton és környezetének földtudományi kutatásával foglalkozó kutatók egy csoportja 2018 nyarán határozta el, hogy tanulmánykötet megjelentetésével kíván tisztelegni id. Lóczy Lajos, minden idők legkiemelkedőbb magyar geológusa, akadémikus, a Budapesti Tudományegyetem professzora, a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója emléke előtt. A tanulmányoknak már a fele elkészült, amikor a kiadvány megálmodója, kedves kollégánk és tanárunk, Horváth Ferenc professzor eltávozott közülünk. Az így gazdátlanná vált kézirat gondozását és a kötet kiadását a továbbiakban a Magyarhoni Földtani Társulat vállalta fel. Nekem személy szerint ez az újabb feladat szinte sorsszerűen jelentkezett. Szakmai pályafutásom jelentős részében ugyanis Lóczy Lajos nyomdokain jártam, térképező geológusként végigkalapálva a Dunántúli középhegységet, a Keszthelyi-hegységtől kezdve, a Balaton-felvidéken és a Vértesen át a Gerecséig. Lóczy életművének egy jelentős része a Balaton és környékének a tudományos tanulmányozásához kapcsolódott. Vezetésével készült el a világviszonylatban is egyedülálló, 32 kötetes "Balaton monográfia" a XX. század elején, és éppen száz éve, 1920-ban jelent meg a tó környezetének geológiai térképe. Nem véletlen tehát, hogy a kötetben megjelenő tanulmányok középpontjában is a Balaton környéke szerepel, szerzőik az elmúlt néhány évtized során született új tudományos eredményeiket adják közre. Lóczy Lajos tisztelete messze túlterjed a földtudományokkal foglalkozó hazai szakközönség körén. Bizonyíték erre többek között a könyv megjelentetését támogatók névsora is, akiknek ez úton kívánunk köszönetet nyilvánítani."
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;
Földrajz érettségi
Neumann Viktor
2019
"Kiadványunk a közép- vagy emelt szintű földrajz érettségire készülő diákoknak és az őket felkészítő tanároknak szól. A földrajz érettségi vizsga komoly megmérettetés a diákok számára, hiszen a vizsgára való felkészülés során négy tanév (7-10.) tananyagát kell átismételniük. Gyakran előfordul, hogy a vizsgán elvárt ismeretanyag valamely részét a tankönyvek nem tartalmazzák. Ezen próbál segíteni e kétkötetes kiadvá...
Többet
"Kiadványunk a közép- vagy emelt szintű földrajz érettségire készülő diákoknak és az őket felkészítő tanároknak szól. A földrajz érettségi vizsga komoly megmérettetés a diákok számára, hiszen a vizsgára való felkészülés során négy tanév (7-10.) tananyagát kell átismételniük. Gyakran előfordul, hogy a vizsgán elvárt ismeretanyag valamely részét a tankönyvek nem tartalmazzák. Ezen próbál segíteni e kétkötetes kiadvány. (A második kötet megjelenése 2020 első felében várható.) Teljeskörűen összefoglalja - a jelenleg elérhető segédkönyvek közül egyedüliként - mindazokat az ismereteket, amelyek szerepelnek a részletes érettségi vizsgakövetelményekben. Ezenfelül több mint 250 db feladat segítségével lehetőséget biztosít a gyakorlásra, a tanultak ellenőrzésére is. A könyv felépítése pontosan követi a földrajz érettségi vizsga követelményrendszerét. A középszintű és az emelt szintű érettségihez köthető tudnivalókat jól elkülönítettük. A középszinten elvárt ismeretanyagot normál betűs szedés, a csak emelt szinten szükséges többlettartalmakat pedig apró betűs szedés, csillag szimbólum, és szürke háttér jelzi a kiadványban." (Részlet a bevezetőből)
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;Education;
Kapcsolati terek és helyek
Pap Norbert
2020
9789634295105
"A Balkán politikai földrajzi jelentősége és sajátos jellege mellett aligha kell hosszasan érvelni. ... A jelen dolgozatban azt vállaltam, hogy a Balkán-félsziget vonatkozásában olyan vizsgálatokat végzek, amelyek a kritikai geopolitika megközelítésében segítik értelmezni Magyarországnak, a magyar társadalomnak és a magyar gazdaságnak a balkáni kapcsolatrendszerét. Vizsgáltam a kapcsolatok földrajzi kereteit, tere...
Többet
"A Balkán politikai földrajzi jelentősége és sajátos jellege mellett aligha kell hosszasan érvelni. ... A jelen dolgozatban azt vállaltam, hogy a Balkán-félsziget vonatkozásában olyan vizsgálatokat végzek, amelyek a kritikai geopolitika megközelítésében segítik értelmezni Magyarországnak, a magyar társadalomnak és a magyar gazdaságnak a balkáni kapcsolatrendszerét. Vizsgáltam a kapcsolatok földrajzi kereteit, tereit és jellemző helyeit, az ezekhez kapcsolódó reálstruktúrákat és a hozzájuk kapcsolódó képzeteket is. Megvizsgáltam a magyar eliteknek, illetve a szélesebb társadalomnak a Balkánról alkotott képét, annak főként földrajzi tartalmát, illetve azon belül értelmezhető regionális jellemzőit. Ezek hosszabb ideje orientálják a térségre irányuló magyar külpolitikát. Érdekelt, hogy mennyiben tükröz ez a tudás mély megértést és a mindenkori politikáink biztos alapját, vagy mennyiben épül magyar, vagy esetleg európai sztereotípiákra. Elemeztem a magyar külpolitika földrajzi feltételezéseit és kötöttségeit, a magyar külpolitikai regionalitás sajátosságait is. ... A Balkánt hosszabb ideje tranzittérségnek tekintik, ezért különös figyelmet fordítottam az utak és a migráció kérdéskörére is. Magyarország déli határát és a kapuvárosokat a kapcsolati terek sajátos és kiemelten fontos megjelenéseiként értékeltem. ... A földrajzi tér több dimenziójában is érdemes vizsgálatokat végezni. Hogyan van jelen a Balkánon a magyarság népességében, kulturális értékeiben és örökségében, gazdasági érdekeltségeiben? Az eredmények alapján a félszigeten egy sokszínű és tagolt tér rajzolódik ki, mely a magyar állami viselkedést, valamint a magyar társadalom és gazdaság aktivitását befolyásolja." (Részlet a könyv előszavából)
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A kritikai geopolitika és a magyar szempontok. (p. 8-12.).
 • A Balkán-félsziget a világpolitikában. (p. 13-36.).
 • A Balkán politikai földajzi képe. (p. 37-82.).
 • Magyarország kapcsolatai a balkáni térséggel. (p. 83-146.).
 • Az oszmánellenes csaták szerepe az emlékezeti táj kialakulásában. (p. 147-189.)
;Politics;Geography and geological sciences;
Karsztfejlődés
Veress Márton
1998
9637173935
"A szombathelyi Természetföldrajzi Tanszéken több mint 10 évre tekint vissza a "Karsztfejlődés" konferencia sorozat. A konferenciák a tanszék karros, ezen belül a Totes Gebirge területén folytatott karros kutatásaiból indultak el. ... Szunyogh Gábor javasolta, hogy egy tanszéki szeminárium keretében a résztvevők mutassák be eredményeiket, cseréljük ki tapasztalatainkat. Hiszen az egymás mellett gyakran hasonló tém...
Többet
"A szombathelyi Természetföldrajzi Tanszéken több mint 10 évre tekint vissza a "Karsztfejlődés" konferencia sorozat. A konferenciák a tanszék karros, ezen belül a Totes Gebirge területén folytatott karros kutatásaiból indultak el. ... Szunyogh Gábor javasolta, hogy egy tanszéki szeminárium keretében a résztvevők mutassák be eredményeiket, cseréljük ki tapasztalatainkat. Hiszen az egymás mellett gyakran hasonló témán dolgozók között erre a terepen nem mindig volt lehetőség. Az első "Karsztfejlődés" Konferencia megrendezésére 1999-ben került sor. Kézenfekvő volt, hogy a kötetbe a konferencia előadásai kerüljenek be. Már e kötetben lektoráltattuk a megjelenő tanulmányokat, továbbá az Abstractok ill. a különböző mellékletek címeit, ill. magyarázóit angolul is közöltük. Az eddig megjelent kötetek jelentőségét abban látjuk, hogy a hazai kutatóknak számos kutatási eredményét tettük közzé. Különösen fontos, hogy az egyes kötetek nagyon gyorsan megjelentek. ... Egy konferencián elhangzott előadás tanulmánya még abban az évben megjelent. Ezért (is) a hazai (de nemcsak) publikációkban gyakran hivatkoznak a kötet tanulmányaira. Megemlíthető az is, hogy számos tudományos fokozat megszerzését segíthettük elő, hiszen az e témában dolgozó doktorandusz hallgatóknak előadási és megjelenési lehetőséget biztosítottunk." (Részlet Veress Márton ismretetőjéből, 2018)
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;
Drágakő enciklopédia
Burger István
2020
9789635510238
Egy hiánypótló kötet mindazoknak akiket érdekelnek a drágakövek és ékkövek. Burger István okleveles drágakőszakértő könyvében részletes áttekintést ad a drágakövekről és a gyűjtői ritkaságokról. Az enciklopédia tartalmazza a világ összes drágakövét, valamint gyűjtői ékkövét, és azzal a szándékkal jött létre, hogy végre legyen egy olyan átfogó, a mai állapotoknak megfelelő legteljesebb és legfrissebb kézikönyv a be...
Többet
Egy hiánypótló kötet mindazoknak akiket érdekelnek a drágakövek és ékkövek. Burger István okleveles drágakőszakértő könyvében részletes áttekintést ad a drágakövekről és a gyűjtői ritkaságokról. Az enciklopédia tartalmazza a világ összes drágakövét, valamint gyűjtői ékkövét, és azzal a szándékkal jött létre, hogy végre legyen egy olyan átfogó, a mai állapotoknak megfelelő legteljesebb és legfrissebb kézikönyv a bennünket körülvevő kristályos világról, annak is szűkebb részéről, amelyből drágaköveket és ékszereket vagy gyűjtemények féltve őrzött darabjait készítik. A lenyűgöző fényképekkel gazdagon illusztrált kötetben olvashatunk többek között a drágakövek keletkezéséről, kristályszerkezetéről, más tulajdonságaikról, lelőhelyeikről és megmunkálásukról, továbbá a hamisítványokról, utánzatokról és a szintetikus kövekről is. Bemutatja a legmodernebb mérési és osztályozási módszereket, melyeket a drágakő-meghatározáshoz nélkülözhetetlen táblázatok tesznek teljessé. A szerző rávilágít a geológiai kincsek fontosságára, lenyűgöző információival és képanyagával megszeretteti velünk a körülöttünk lévő ásványvilágot, s így közvetetten a környezetvédelemre, természeti környezetünk óvására is sarkall. A kötet nélkülözhetetlen az ötvösök, ékszerészek, aranyművesek, drágakőszakértők és -gyűjtők, vagy csak az érdekességek iránt fogékony és nyitott, érdeklődő olvasók számára.
Kevesebbet
;Chemistry and chemical technology;
Európai gazdasági integráció
Halmai Péter
2020
9786156020314
A kötet a globális és a regionális integráció áttekintése után a preferenciális liberalizáció, a piacméret és méretgazdaságosság, a közös kereskedelempolitika, a közös versenypolitika, a közös költségvetés témaköreit veszi sorra. Majd a közös agrárpolitika, a regionális politika, továbbá a Gazdasági és Monetáris Unió, a fiskális politika, az európai növekedési potenciál és a strukturális reformok területeit tárgya...
Többet
A kötet a globális és a regionális integráció áttekintése után a preferenciális liberalizáció, a piacméret és méretgazdaságosság, a közös kereskedelempolitika, a közös versenypolitika, a közös költségvetés témaköreit veszi sorra. Majd a közös agrárpolitika, a regionális politika, továbbá a Gazdasági és Monetáris Unió, a fiskális politika, az európai növekedési potenciál és a strukturális reformok területeit tárgyalja.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A gazdasági integráció elméleti alapjai. (p.13-47.)
 • A közös kereskedelempolitika. (p. 49-77.)
 • Versenypolitika. (p. 79-89.)
 • Az Európai Unió közös költségvetése. (p. 91-115.)
 • A Közös Agrárpolitika. (p. 117-143.)
 • Regionális politika. (p. 145-176.)
 • A Gazdasági és Monetáris Unió. (p. 177-215.)
 • Gazdaságpolitikai koordináció, fiskális politika, stabilitási paktum. (p. 217-234.)
 • A Gazdasági és Monetáris Unió rendszere és jövője. (p. 234-267.)
 • Az európai növekedési potenciál eróziója. (p. 269-284.)
 • Európai növekedési programok. (p. 285-304.)
;Economics;
A közösségi média nagykönyve
Klausz Melinda
2020
9789635430444
Ma már szinte nincs is olyan beszélgetés, amelyben ne említenék meg a Facebook, Instagram, YouTube vagy éppen a lájkolni szavakat. A közösségi média felülete olyannyira mindennapjaink részét képezi, hogy ezen beszélgetünk ismerőseinkkel, nézünk filmeket vagy éppen olvasunk híreket. Mindennapjaink mellett ezek a felületek a vásárlási szokásainkat is befolyásolják, vállalkozóként, cégként azonban nem minden esetben ...
Többet
Ma már szinte nincs is olyan beszélgetés, amelyben ne említenék meg a Facebook, Instagram, YouTube vagy éppen a lájkolni szavakat. A közösségi média felülete olyannyira mindennapjaink részét képezi, hogy ezen beszélgetünk ismerőseinkkel, nézünk filmeket vagy éppen olvasunk híreket. Mindennapjaink mellett ezek a felületek a vásárlási szokásainkat is befolyásolják, vállalkozóként, cégként azonban nem minden esetben a leghatékonyabb módon vagyunk rajtuk jelen. A Közösségi média nagykönyve éppen ezért esettanulmányokon és feladatokon keresztül bevezet a közösségi média minden aktuális kérdéskörébe, az oldalak kiválasztásától a trollok és influencerek kezelésén át a nyereményjátékokig.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A kezdetek. (p. 13-38.)
 • A social media jellemzői. (p. 39-51.)
 • Generációk és embertípusok a közösségi médiában. (p. 53-68.)
 • A social media típusai. (p. 69-110.)
 • Social media marketing. (p. 111-132.)
 • Közösségépítés social media platformokon. (p. 133-167.)
 • Közösségi hirdetések. (p. 169-198.)
 • Mérés és önvizsgálat. (p. 199-223.)
 • Nyereményjátékok. (p. 225-237.)
 • Konfliktus- és panaszkezelés. (p. 239-264.)
 • Influencermarketing. (p. 265-283.)
 • Közösségimédia-stratégia. (p. 285-305.)
 • Átfogó esettanulmányok. (p. 307-333.)
;Economics;Technology;Communication and media science;Sociology and social policy;
A 2010. októberi vörösiszap-katasztrófa vízminőségi kárelhárítása
Szlávik Lajos
2020
9786150088686
Egy évtized telt el azóta, hogy átszakadt a MAL Zrt. Ajkai Timföldgyára kolontári zagykazettájának gátja és e tragikus esemény vörösiszap-katasztrófa néven bevonult Magyarország ipari katasztrófáinak történelmébe. A példátlan pusztítást végző áradat elöntötte Kolontárt, Devecsert és a környező településeket, több emberéletet követelve, valamint súlyos anyagi és ökológiai következményeket vonva maga után. A tragéd...
Többet
Egy évtized telt el azóta, hogy átszakadt a MAL Zrt. Ajkai Timföldgyára kolontári zagykazettájának gátja és e tragikus esemény vörösiszap-katasztrófa néven bevonult Magyarország ipari katasztrófáinak történelmébe. A példátlan pusztítást végző áradat elöntötte Kolontárt, Devecsert és a környező településeket, több emberéletet követelve, valamint súlyos anyagi és ökológiai következményeket vonva maga után. A tragédia híre megrázta az országot, de a vízügy szakembereinek (KÖDUKÖVIZIG, NYUDUKÖVIZIG és ÉDUKÖVIZIG) a kárelhárítás kulcsszereplőiként kellett fellépniük és cselekedniük. Azonnal el kellett kezdenünk a vízminőségi kárelhárítást, az idővel versenyt futva megelőzni a még komolyabb bajt. Hónapokon keresztül ennek a munkának rendeltük alá napjainkat. Széleskörű műszaki beavatkozásokkal, folyamatos megfigyelésekkel, mérésekkel, egyedi vízminőségvédelmi módszerekkel szakszerű és hatékony védekezést folytattunk le. A vízügyi szolgálat szakemberei mindeközben példaértékű, fegyelmezett és fáradhatatlan munkavégzésről tettek tanúbizonyságot. "A 2010. októberi vörösiszap-katasztrófa vízminőségi kárelhárítása" című kiadvány összeállításával az volt a cél, hogy kötetbe gyűjtsük és bemutassuk a szennyezés felszámolása érdekében tett lépéseket, az alkalmazott technológiákat és elért eredményeket, valamint emléket állítsunk az eseménynek.
Kevesebbet
;Biology and nature;Environmental science and education;Geography and geological sciences;Technology;
Az árazás 48 törvénye
Weiser István
2020
9789638560339
A vállalkozásod jövője az árképzéseden múlik. Itt találkozik a gumi az úttal. Ez a könyv több ezer óra konzultáció és több száz sikeres kampányból szerzett gyakorlati tapasztalat eredménye. Amikor gyors segítségre van szükség egy cég eredményessége érdekében, akkor elsőként az árazási stratégiájukat teszem rendbe. Ebben a könyvben szisztematikusan végigveszem az összes olyan törvényszerűséget és árazási taktikát, ...
Többet
A vállalkozásod jövője az árképzéseden múlik. Itt találkozik a gumi az úttal. Ez a könyv több ezer óra konzultáció és több száz sikeres kampányból szerzett gyakorlati tapasztalat eredménye. Amikor gyors segítségre van szükség egy cég eredményessége érdekében, akkor elsőként az árazási stratégiájukat teszem rendbe. Ebben a könyvben szisztematikusan végigveszem az összes olyan törvényszerűséget és árazási taktikát, amit holnaptól könnyedén be tudsz építeni az értékesítési folyamataidba, és amelyekkel a leggyorsabb és a legnagyobb eredményeket értem el megbízóimnál.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Virális politika
Bene Márton
2020
9786155436277
E monográfia arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként is változtatja meg a politikai kommunikáció, és ezáltal a politika működését az, hogy a Facebook egyre nagyobb szerepet játszik a nyilvánosságban. Az írás kiindulópontja, hogy e változást a politikai kommunikáció működésének egésze felől érdemes megközelíteni, e szemlélet pedig új fogalmi és elméleti kapaszkodókat kínál a Facebook politikában játszott szer...
Többet
E monográfia arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként is változtatja meg a politikai kommunikáció, és ezáltal a politika működését az, hogy a Facebook egyre nagyobb szerepet játszik a nyilvánosságban. Az írás kiindulópontja, hogy e változást a politikai kommunikáció működésének egésze felől érdemes megközelíteni, e szemlélet pedig új fogalmi és elméleti kapaszkodókat kínál a Facebook politikában játszott szerepének értelmezéséhez. Ugyanis, a politikai kommunikáció ökoszisztémáját változtatja meg az, hogy az állampolgárok egymás közötti kommunikációja a Facebooknak köszönhetően stratégiai jelentőségre tesz szert...
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Kontextus. (p. 13-67.)
 • Politikai kommunikáció fogalma és rövid története. (p. 15-28.)
 • A társadalmi Internet: web 2.0, közösségi média, közösségi oldalak és Facebook. (p. 29-49.)
 • Politikusok a közösségi oldalakon - szakirodalmi áttekintés. (p. 50-67.)
 • Elmélet. (p. 69-137.)
 • A politikai kommunikáció folyamatának hálózatás sematikus modellje. (p. 71-91.)
 • Az állampolgári kommunikáció felértékelődése. Facebook, információs kapacitás, információs karakter. (p. 92-104.)
 • A politika viralizációja. (p. 105-115.)
 • Virális politika - forma, tartalom, hatások. (p. 116-137.)
 • Empíria. (p. 139-217.)
 • Esetek, adatok, módszerek. (p. 141-154.)
 • Kampány a Facebookon. Az egyéni választókerületi jelöltek Facebook-tevékenységének leíró jellegű elemzése. (p. 155-167.)
 • Reakciókra várva. A Facebook-reakciókra ható tényezők kvantitatív vizsgálata. (p. 168-187.)
 • A terjedés hullámvasútja. Virális tartalmak és megosztások. (p. 188-200.)
 • Megosztásból szavazat. A Facebook-kampány hatása az egyéni választókerületi képviselőjelöltek választási eredményére. (p. 201-206.)
 • Összefoglalás. (p. 207-217.)
;Sociology and social policy;Politics;Communication and media science;Technology;
A társaságirányítás számviteli és pénzügyi tényezői
Bordáné Rabóczki Mária
2020
9789632959184
A szerző minden kétséget kizáróan hiánypótló mű megírására vállalkozott. A lektori vélemény írója nem tud olyan magyar nyelvű szakmunkáról, amely ilyen átfogóan és mélységben tárgyalja a társaságirányítás számviteli, vállalati gazdaságtani, menedzseri és pénzügytani vonatkozásait. A szerző már kiindulásként jelzi, hogy a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat minősége jelentős szerepet tölt be a tőkepiacok megfel...
Többet
A szerző minden kétséget kizáróan hiánypótló mű megírására vállalkozott. A lektori vélemény írója nem tud olyan magyar nyelvű szakmunkáról, amely ilyen átfogóan és mélységben tárgyalja a társaságirányítás számviteli, vállalati gazdaságtani, menedzseri és pénzügytani vonatkozásait. A szerző már kiindulásként jelzi, hogy a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat minősége jelentős szerepet tölt be a tőkepiacok megfelelő működésében, és szorosan összefügg a tőkepiacokba vetett bizalommal.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A társaságirányítás fogalmi, elvi és szabáyozási háttere. (p. 33-81.)
 • A társaságirányítás fogalma és alapelvei. (p. 35-48.)
 • A társaságirányítás keretrendszere. (p. 49-69.)
 • A társaságirányítás szabályozása. (p. 70-81.)
 • A társaságirányítási kontroll pénzügyi beszámolási és ellenőrzési összefüggései. (p. 83-271.)
 • Kockzatkezelés és belső kontrollrendszerek. (p. 86-117.)
 • Pénzügyi beszámolás. (p. 118-172.)
 • Az üzleti közzététel színvonalának emelése. (p. 173-199.)
 • A társaságirányítás ellenőrzési összetevői. (p. 200-271.)
;Economics;Technology;Law;
Változó világrend
Ágh Attila; Káncz Csaba
2020
9789635171552
Rohamosan változik körülöttünk a világ, átalakulóban van az egész világrendszer, új szereplők, új kihívások, új ellentmondások jelentek meg. Az 1989-ben kialakult, viszonylag jól szabályozott és áttekinthető világrend összeomlott, kavargó "világrendetlenség" lépett a helyébe, a multilaterális szabályozás helyett bilaterális konfliktusok sorozatával. Különféle koncepciók bukkantak fel az új helyzet jellemzésére és ...
Többet
Rohamosan változik körülöttünk a világ, átalakulóban van az egész világrendszer, új szereplők, új kihívások, új ellentmondások jelentek meg. Az 1989-ben kialakult, viszonylag jól szabályozott és áttekinthető világrend összeomlott, kavargó "világrendetlenség" lépett a helyébe, a multilaterális szabályozás helyett bilaterális konfliktusok sorozatával. Különféle koncepciók bukkantak fel az új helyzet jellemzésére és korszakolására. A szerzők bemutatják a globális rendszer régi és új főszereplőit, azok törekvéseit és erőviszonyait. Feltárják az új multilaterális világrend kialakulásának várható folyamatait, különös tekintettel Kínára, Oroszországra, az EU új globális szerepére, valamint ezeknek a változásoknak a magyar folyamatokra gyakorolt hatására.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Világrendszerváltás és globális szerepkeresés az EU-ban: a "magyar beteg" a vírusválság viharában. (p. 9-58.)
 • Európai perspektívák válság idején. (p. 59-88.)
 • A világrend alakulása, az Amerikai Egyesült Államok nagystratégiája és Kína kihívása a 21. században. (p. 89-124.)
 • Két szék között a pad alá? Az EU, a NATO és az európai bizottság. (p. 125-151.)
 • Az Európai Unió és az Egyesült Királyság helyzete és kilátásai a világgazdaságban a brexit után. (p. 153-175.)
 • Keleti partnerség - Normák és tranzakciók között. (p. 177-201.)
 • Kína Új Selyemút-kezdeményezése és kezelésének kihívásai. (p. 203-223.)
 • A medve és a sárkány - Vesszőfutás Szíriáért? (p. 225-240.)
 • A magyar külpolitika felszámolása Putyin árnyékában. (p. 241-259.)
 • A demokráciától az autokráciáig - A populizmus társadalom-lélektana. (p. 261-277.)
;Politics;Economics;
Water stress
Kacziba Péter; Glied Viktor
2020
9789634295235
Emerging water challenges in the 21st century perfectly demonstrate the possible climate change-related issues and overexploitation. Water scarcity is already the source of many intrastate and interstate conflicts, the cause of food shortages and a driving force of migration flows. Existing and emerging water conflicts are slowly but steadily developing as existential threats that affect nearly everyone. Some indi...
Többet
Emerging water challenges in the 21st century perfectly demonstrate the possible climate change-related issues and overexploitation. Water scarcity is already the source of many intrastate and interstate conflicts, the cause of food shortages and a driving force of migration flows. Existing and emerging water conflicts are slowly but steadily developing as existential threats that affect nearly everyone. Some individuals, communities, regions and states are already facing severe water scarcity. For them, the absence of water is an existential risk. For others, increasing water stress is a factor that limits development and threatens the maintenance of adequate living standards. For them, unbalance between demand and supply is a source of misery that, hinders the satisfaction of welfare needs. This book focuses on current water-related issues and environmental conflicts.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Emerging water issues in the 21st century
 • Development of "water law" in the 21st century under the aegis of the UN
 • Hegemony or partnership? Turkey's regional water diplomacy and the case of Cyprus
 • The water crisis of China and its consequences on southeast Asia
 • Border disputes and water conflicts in the Western Balkans
 • Geopolitics of Rivers and Seas in the Carpathian-Balkan region:The Hungarian perspective
 • May David defeat Goliath again? A handful of civils against a Multinational Company
;Environmental science and education;Geography and geological sciences;Public administration;
Nyugdíj és gyermekvállalás 2.0
Banyár József; Németh György
2020
9789635560226
A kötet a 2019. június 13-án, a Corvinus Egyetemen tartott hasonló című konferenciaelőadásait, illetve az azok alapján készült tanulmányokat tartalmazza. A címben található 2.0 arra utal, hogy 2012-ben, hasonló címmel, ugyancsak a Corvinus Egyetemen már tartottunk egy konferenciát, így az érdeklődő olvasó összehasonlíthatja, hogy a téma kutatása mennyit fejlődött 6 éve alatt. Az itt található nyugdíjreform elképze...
Többet
A kötet a 2019. június 13-án, a Corvinus Egyetemen tartott hasonló című konferenciaelőadásait, illetve az azok alapján készült tanulmányokat tartalmazza. A címben található 2.0 arra utal, hogy 2012-ben, hasonló címmel, ugyancsak a Corvinus Egyetemen már tartottunk egy konferenciát, így az érdeklődő olvasó összehasonlíthatja, hogy a téma kutatása mennyit fejlődött 6 éve alatt. Az itt található nyugdíjreform elképzelések között sok a hasonlóság, de jelentősek a különbségek is, így azok alapos tanulmányozása és összehasonlítása javasolt, hiszen a szerzők sok helyen expliciten vagy impliciten egymással is vitatkoznak. Fontosnak tartottuk bemutatni a témával kapcsolatos szkeptikus hangokat is, bár a szerkesztők maguk úgy vélik, hogy a gyermeknevelést és a nyugdíjrendszert össze kell kapcsolni ahogy az itt szereplő szerzők döntő hányada javasolja.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Egy emberi tőkével feltőkésített nyugdíjrendszer körvonalai. (p. 17-75.)
 • Nyugdíjrendszer a változó társadalomban. (p. 77-98.)
 • In MEDIAS RES - Nyugdíjrendszer: Reform? Nem! Teljes megújításra van szükség. (p. 99-113.)
 • A nyugdíjrendszer kettős fedezete - a nyugdíjhoz gyerek és bér is kell. (p. 115-146.)
 • A népesedéspolitikai eszköztár hiányzó eleme - a generációk közötti kapcsolat újrateremtése. (p. 147-163.)
 • A személyi jövedelemadó egy részének a szülők számára történő felajánlásáról. (p. 165-181.)
 • Szülla és Kharübdisz között - Paradigmaváltás a népességpolitikában. (p. 183-193.)
 • Alapvető döntések a gyermekvállalás és a nyugdíjjogogosultság összekapcsolásához. (p. 195-207.)
 • Mi köze a nyugdíjamnak a más gyerekéhez. (p. 209-213.)
 • A gyermekvállalás határhasznai és határköltségei mikro-, mezo- és makroszinten. (p. 215-250.)
 • Egy gondolat fejlődése. A gyermekfedezeti nyugdíjreform lehetősége és szükségessége: szakirodalmi áttekintő és a hazai helyzet elemzése. (p. 251-270.)
;Sociology and social policy;Economics;
Egyensúly és növekedés
Matolcsy György
2020
9786155318399
A közgazdasági és pénzügyi tudás gyarapítása érdekében írt kötet frissített kiadását tartja kezében az Olvasó. Matolcsy György, Egyensúly és növekedés című könyve részletesen bemutatja mindazokat az új gazdaságpolitikai elgondolásokat, innovációkat és eszközöket, amelyek a magyar gazdaság 2010 utáni - gazdaságtörténeti szempontból is - jelentős sikeréhez vezettek. A költségvetési és pénzügyi stabilizáció, valamint...
Többet
A közgazdasági és pénzügyi tudás gyarapítása érdekében írt kötet frissített kiadását tartja kezében az Olvasó. Matolcsy György, Egyensúly és növekedés című könyve részletesen bemutatja mindazokat az új gazdaságpolitikai elgondolásokat, innovációkat és eszközöket, amelyek a magyar gazdaság 2010 utáni - gazdaságtörténeti szempontból is - jelentős sikeréhez vezettek. A költségvetési és pénzügyi stabilizáció, valamint a jegybanki politika reformja együttesen teremtették meg a fenntartható növekedés alapfeltételeit, melynek eredményeként tartós felzárkózási pályára állt Magyarország.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Gazdaságtörténeti áttörés. (p. 24-51.)
 • Válságból válságba. (p. 53-202.)
 • A globális és európai válság öröksége. (p. 55-84.)
 • A válsághoz vezető gazdaságpolitika Magyarországon. (p. 85-104.)
 • Új adósságválság. (p. 105-132.)
 • Sikertelen konszolidációs kísérletek. (p. 133-151.)
 • Nyílt pénzügyi válság 2010-ben. (p. 152-174.)
 • Az átmenet válsága. (p. 175-202.)
 • Sikeres válságkezelés Magyarországon. (p. 203-349.)
 • A válságkezelés stratégiája. (p. 205-231.)
 • Új gazdaságpolitika. (p. 232-247.)
 • Reformok és innovációk. (p. 248-265.)
 • Államháztartási és költségvetési politika. (p. 266-288.)
 • Adóreform. (p. 289-316.)
 • Magyar devizahitel-válság. (p. 317-349.)
 • Gazdasági stabilizáció trendfordulókal. (p. 351-487.)
 • Költségvetési trendforduló és konszolidáció. (p. 353-376.)
 • Foglalkoztatási trendforduló. (p. 377-393.)
 • Inflációs trendforduló. (p. 394-418.)
 • Egyensúlyi fordulat a magyar gazdaságban. (p. 419-448.)
 • Fordulat a külső adósságok terén. (p. 449-464.)
 • Az államadósság növekedési trendjének megtörése. (p. 465-487.)
 • A jegybanki politika által ist támogatott felzárkózási pályán. (p. 489-655.)
 • Monetáris politikai fordulat. (p. 491-599.)
 • Magyarország felzárkózik a régióhoz. (p. 600-624.)
 • A sikeres magyar válságkezelés előzményei és tanulságai. (p. 625-655.)
;Economics;
Mérd, ami számít!
Doerr, John
2020
9789633049730
Amikor egy startupot elindítunk vagy vállalatunkkal új piacra szeretnénk belépni, növekedés vagy új kihívások előtt állunk, mindenképp átgondolt stratégiára van szükségünk. Két dolgot kell tudnunk: hogy pontosan mit szeretnénk elérni egy adott határidőig, és azt, hogy hogyan. Ráadásul a szervezet egésze és az egyes munkatársak céljainak összhangban kell lenniük egymással. Ehhez ad kulcsot John Doerr, a Szilícium-v...
Többet
Amikor egy startupot elindítunk vagy vállalatunkkal új piacra szeretnénk belépni, növekedés vagy új kihívások előtt állunk, mindenképp átgondolt stratégiára van szükségünk. Két dolgot kell tudnunk: hogy pontosan mit szeretnénk elérni egy adott határidőig, és azt, hogy hogyan. Ráadásul a szervezet egésze és az egyes munkatársak céljainak összhangban kell lenniük egymással. Ehhez ad kulcsot John Doerr, a Szilícium-völgy legendás kockázatitőke-befektetője. Izgalmas esettanulmányokat felvonultató könyvében bemutatja, hogyan segítette a világ leghatékonyabb célkitűzési rendszere, az átgondolt célkitűzési módszert és az azokhoz kapcsolódó, jól mérhető kulcseredményeket alkalmazó OKR az olyan technológiai óriásokat, mint a Google vagy az Intel abban, hogy minden várakozáson felül teljesítsenek, és a robbanásszerű növekedés közepette se veszítsék el a fókuszt.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Szelíd kapitalizmus
Mike Károly
2020
9789635560660
Hogyan működik az a gazdasági rend, amelyet "piacgazdaságnak" vagy "kapitalizmusnak" szokás nevezni? Mik a lényegi mechanizmusai? Hogyan állnak össze ezek a mechanizmusok káosz helyett renddé? Miben áll a rendszer sikere vagy kudarca? E könyv célja, hogy friss szemlélettel próbáljon meg válaszolni a közgazdaságtannak ezekre az alapkérdéseire. Általános válaszokat keressen rájuk, de a kapott válaszokat arra is felh...
Többet
Hogyan működik az a gazdasági rend, amelyet "piacgazdaságnak" vagy "kapitalizmusnak" szokás nevezni? Mik a lényegi mechanizmusai? Hogyan állnak össze ezek a mechanizmusok káosz helyett renddé? Miben áll a rendszer sikere vagy kudarca? E könyv célja, hogy friss szemlélettel próbáljon meg válaszolni a közgazdaságtannak ezekre az alapkérdéseire. Általános válaszokat keressen rájuk, de a kapott válaszokat arra is felhasználja, hogy értelmezze és értékelje a magyar piacgazdaság néhány alapvető jelenségét három évtizeddel annak formális bevezetése után. A friss szemlélet kialakításához fel kell törni bizonyos megcsontosodott elképzeléseket, amelyek a kapitalizmusról szóló legkülönfélébb elméletek közös alapját képezik. Az egyik széles körben osztott gondolat, hogy az egyéni viselkedést a gazdasági életben alapvetően a szűk önérdek követése jellemzi. Egy másik, az elsővel összefonódó elképzelés, hogy az egyének közötti alapvető viszonyt, interakciót a verseny jelenti.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Verseny és együttműködés. (p. 21-57.)
 • A piacgazdaság belső etikája: a kölcsönös értékteremtés elve. (p. 58-99.)
 • Utópia vagy valóság? Érvényesül-e az együttműködés logikája a magyar vállalkozói gazdaságban? (p. 100-122.)
 • Hitelesítő intézmények: jog, informális ösztönzők és erkölcs. (p. 123-141.)
 • "Sohasem voltunk modernek"? Az intézményhasználat mintázatai. (p. 142-167.)
 • Állam és vállalkozás között. A vállalkozói szerveződések mint szerződéstámogató intézmények. (p. 168-190.)
 • Közösségek a piacok után. A sokszereplős együttműködés buktatói és lehetőségei. (p. 191-221.)
 • A szabad együttműködés rendje - hét összegző tézis. (p. 222-232.)
;Economics;
A nagy magyar válságkezelés
Mellár Tamás
2020
9789635172153
Az Orbán-kormánytól sokan várták, hogy a történelmi jelentőségű program tavaszi meghirdetése után eredményesen kezeli majd a válságot, de nyár végére a történelmi nagyság már nem a csomagra, hanem éppen a gazdasági visszaesésre volt igaz. A járvány második, őszi hullámának idején hozott intézkedések sem adnak okot a megnyugvásra, miközben felszínre került a gazdaság több strukturális problémája is.Mellár Tamás egy...
Többet
Az Orbán-kormánytól sokan várták, hogy a történelmi jelentőségű program tavaszi meghirdetése után eredményesen kezeli majd a válságot, de nyár végére a történelmi nagyság már nem a csomagra, hanem éppen a gazdasági visszaesésre volt igaz. A járvány második, őszi hullámának idején hozott intézkedések sem adnak okot a megnyugvásra, miközben felszínre került a gazdaság több strukturális problémája is.Mellár Tamás egyetemi oktatóként, kutatóként, ellenzéki országgyűlési képviselőként és a Gazdasági Bizottság alelnökeként, az eseményeket kívülállóként, mégis egészen közelről szemlélve készített gyorsjelentést a kormány válságkezelő programjáról. A járvány terjedése kiszámíthatatlan, és nem tudhatjuk, meddig tart és hogyan ér véget a nyomában kialakult gazdasági válság, a szerző markáns véleményét olvasva azonban könnyebben megérthetjük, mi is történik körülöttünk.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés. (p. 9-11.)
 • A vírus okozta válság természete és az alkalmazható gazdaságpolitikák. (p. 13-19.)
 • A válság hazai megjelenése. (p. 21-32.)
 • A válságkezelő csomag közzététele. (p. 33-44.)
 • Beszélgetés a válságról a szakkollégiumban. (p. 45-51.)
 • A tizenöt közgazdász két fellépése. (p. 53-62.)
 • A konvergenciaprogram és a 2021. évi költségvetés. (p. 63-71.)
 • A válság statisztikája avagy a statisztika válsága. (p. 73-78.)
 • Miért vallott kudarcot a válságkezelő program második szakasza? (p. 79-78.)
 • Szeptemberi helyeztkép a válságról. (p. 91-100.)
 • Miért nem tesz semmit a kormány a válság elhárítása érdekében? (p. 101-107.)
 • Zárszó, összegzés. (p. 109-114.)
;Economics;
Mélyintegráció
Halmai Péter
2020
9789634545552
Az európai integráció, a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) a regionális rendszerek mindmáig egyedi, kivételesen mély és széles formája. A GMU ? a pénzügyi összefüggéseken túl ? a szélesebb integrációs folyamatba is beillesztést igényel. Az integrációelmélet reálgazdasági (kereskedelem- és növekedéselméleti) összefüggései is megkerülhetetlenek. A kötet újszerű értelmezési keretrendszerének kiindulópontja a keresked...
Többet
Az európai integráció, a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) a regionális rendszerek mindmáig egyedi, kivételesen mély és széles formája. A GMU ? a pénzügyi összefüggéseken túl ? a szélesebb integrációs folyamatba is beillesztést igényel. Az integrációelmélet reálgazdasági (kereskedelem- és növekedéselméleti) összefüggései is megkerülhetetlenek. A kötet újszerű értelmezési keretrendszerének kiindulópontja a kereskedelmi integráció. A kereskedelemelmélet a hagyományos (a konvencionális határintézkedésekre irányuló) regionális konstrukciók meghaladásaként "mély" (kereskedelmi) integrációnak tekinti a szabályozási konvergenciát (s esetleg további "mély" elemeket) is tartalmazó új generációs regionális megállapodásokat....
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A gazdasági integráció elméleti alapjai. (p. 19-82.)
 • Mély integráció: koncepció, keretek, módszertan. (p. 83-153.)
 • Az optimális valutaövezet elmélete. (p. 154-204.)
 • Gazdasági és monetáris unió, monetáris politika. (p. 205-229.)
 • Gazdaságpolitikai koordináció, fiskális politika és stabilitási paktum. (p. 230-250.)
 • A gazdasági és monetáris unió rendszere. (p. 251-275.)
 • Konvergenciamechanizmus az euróövezetben. (p. 276-304.)
 • Gazdasági reziliencia, sokkelnyelés, kilábalás. (p. 305-350.)
 • A GMU reformja: GMU 2.0? Reziliens euróövezet felé. (p. 351-413.)
 • Differenciált integráció: gazdasági integrációs modellek. (p. 414-457.)
 • Dezintegráció: a Brexit esete. (p. 458-494.)
 • Új integráció paradigma felé. (p. 495-502.)
;Economics;
Szakértő politikai előrejelzés
Tetlock, Philip E.
2020
9789633384565
Első megjelenése óta a Szakértő politikai előrejelzés kortárs klasszikussá vált a szakértői vélemények értékelése terén. A második kiadáshoz a szerző új előszót írt, amely a tudományterület legújabb eredményeit mutatja be; a kötet egésze pedig azt tárja fel, hogy mitől jó egy döntés, amely a jövőbeli eseményeket kívánja előre jelezni, és mi az, ami miatt a szakértők gyakran tévednek előrejelzéseikben. Tetlock hoss...
Többet
Első megjelenése óta a Szakértő politikai előrejelzés kortárs klasszikussá vált a szakértői vélemények értékelése terén. A második kiadáshoz a szerző új előszót írt, amely a tudományterület legújabb eredményeit mutatja be; a kötet egésze pedig azt tárja fel, hogy mitől jó egy döntés, amely a jövőbeli eseményeket kívánja előre jelezni, és mi az, ami miatt a szakértők gyakran tévednek előrejelzéseikben. Tetlock hosszú távú célja, hogy az előrejelzések mérhetők és számonkérhetők legyenek; abból a kérdésből indul ki, hogy a világ vajon túlságosan bonyolult-e ahhoz, hogy olyan eszközöket találjunk, amelyek révén a politikai jelenségeket megérthetjük, nem is beszélve arról, hogy előre tudjuk jelezni a jövőt. Különböző terüleketről származó szakértői előrejelzéseket értékel ki, és összehasonlítja a művelt laikusok jóslatait a statisztikai eszközökkel előállított előrejelzésekkel.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Számszerűsíteni a számszerűsíthetelent. (p. 57-87.)
 • A radikális szkepszis kihívása, ami alkalmas arra, hogy "visszavegyünk az arcunkból". (p. 89-139.)
 • Az ember ismerje a saját tudásának korlátait. A "rókák" jobb eredményt érnek el a kalibrálás és a diszkrimináció terén, mint a "sündisznók". (p. 141-202.)
 • A reputációs fogadások kiegyenlítése: a rókák jobban tartják magukat a bayesi szabályokhoz, mint a sündisznók. (p. 203-230.)
 • A "mi lett volna, ha" helyzetek elemzése. A rókák a sündisznóknál hajlamosabbak arra, hogy fontolóra vegyenek olyan forgatókönyveket, amelyek a saját álláspontjuk cáfolatával fenyegetnek. (p. 231-255.)
 • A sündisznók visszavágnak. (p. 257-288.)
 • Eléggé nyitott a gondolkodásunk, hogy tudomásul vegyük a nyitott gondolkodás korlátait? (p. 287-320.)
 • Az objektivitás és az elszámoltathatóság korlátainak tanulmányozása. (p. 321-349.)
;Sociology and social policy;Politics;Mathematics;
Generációk harca
Steigervald Krisztián
2020
9786156058140
A szerző évek óta tart előadásokat arról, milyen történelmi, technológiai és kulturális események hatására változtunk meg az utóbbi csaknem száz évben: hogyan hatottak az egyes korszakok a gondolkodásunkra és világlátásunkra, miért alakultak ki ebből a különböző (veterán-, baby boomer, X, Y, Z és alfa-) generációk, melyiknek milyen jellegzetességei vannak, miképpen viszonyulnak egymáshoz, és hogyan érthetnék meg e...
Többet
A szerző évek óta tart előadásokat arról, milyen történelmi, technológiai és kulturális események hatására változtunk meg az utóbbi csaknem száz évben: hogyan hatottak az egyes korszakok a gondolkodásunkra és világlátásunkra, miért alakultak ki ebből a különböző (veterán-, baby boomer, X, Y, Z és alfa-) generációk, melyiknek milyen jellegzetességei vannak, miképpen viszonyulnak egymáshoz, és hogyan érthetnék meg egymást ezek tagjai a jobb együttműködés érdekében - egy sikeresebb, boldogabb élet reményében. Generációk harca című könyvének legfontosabb célja, hogy letisztítsa a generációkról az igaztalan sztereotípiákat, valamint feltárja értékeiket. Így mindenki felismerheti a saját generációs korlátait, és a nemzedékek között dúló csatározások helyett képesek leszünk magunkat kívülről szemlélni, másokat megérteni - vagy akár nevetni is azokon a szituációkon, amikor csupán a generációnk beszélt belőlünk...
Kevesebbet
;Sociology and social policy;Psychology;
A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében
Kocziszky György; Kardkovács Kolos
2020
9789634545965
Naponta találkozhatunk vállalati korrupcióról, visszaélésekről, tudatos környezeti károkozásról szóló tudósításokkal. Az okokat keresve könnyű felfedezni a részvényesi/tulajdonosi profit maximalizálásának igényét. A tulajdonosi érték azonban ennél sokkal több: magába foglalja a tulajdonolt társaság hosszú távon fenntartható működését mind gazdasági, mind pedig környezeti értelemben, a vezetők és az alkalmazottak m...
Többet
Naponta találkozhatunk vállalati korrupcióról, visszaélésekről, tudatos környezeti károkozásról szóló tudósításokkal. Az okokat keresve könnyű felfedezni a részvényesi/tulajdonosi profit maximalizálásának igényét. A tulajdonosi érték azonban ennél sokkal több: magába foglalja a tulajdonolt társaság hosszú távon fenntartható működését mind gazdasági, mind pedig környezeti értelemben, a vezetők és az alkalmazottak morális normáknak való megfelelését, a társasággal szembeni üzleti bizalom megteremtését és fenntartását... A már hagyományos "védelmi vonalak" (belső ellenőrzés, kontrolling) csak részben alkalmasak az új típusú kockázatok feltárására és kezelésére. Ezek kiegészítése a szakszerűen bevezetett és menedzselt compliance rendszerrel biztosíthatja a társaságok mindenkori szabályoknak megfelelő, hatékony és az etikai normákat is tiszteletben tartó működését. A szerzők érdeme: felhívják a figyelmünket arra, hogy a fenntartható, a köz javát szolgáló működés csak a társadalmi felelősséget, a közösségi érdekeket vállaló, értékvezérelt vállalatirányítási szemlélettel érhető el.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Compliance. (p. 11-63.)
 • A compliance célja. (p. 64-95.)
 • Compliance-menedzsment. (p. 96-158.)
 • A compliance-menedzsmentrendszer kiépítése. (p. 159-246.)
 • Záró gondolatok. (p. 247-250.)
;Economics;Technology;Public administration;Law;Philosophy;
#megértjükegymást
Sós Péter János
2020
9789634545880
"A PR nem egy ház, amibe besétálhatunk. A PR maga az építkezés" ? írta néhány éve Ferling József, a hazai PR-szakma egyik legelismertebb kulcsfigurája. Az építkezés azonban nem magányos tevékenység, hanem szükségszerűen csapatmunka. A PR is az. Éppen ezért különleges e kötet formátuma: ez az első, mindmáig egyetlen, "beszélgetős" PR-szakkönyv. Ebben a könyvben, amely ily módon valóban rátalál a csapatmunkára, az e...
Többet
"A PR nem egy ház, amibe besétálhatunk. A PR maga az építkezés" ? írta néhány éve Ferling József, a hazai PR-szakma egyik legelismertebb kulcsfigurája. Az építkezés azonban nem magányos tevékenység, hanem szükségszerűen csapatmunka. A PR is az. Éppen ezért különleges e kötet formátuma: ez az első, mindmáig egyetlen, "beszélgetős" PR-szakkönyv. Ebben a könyvben, amely ily módon valóban rátalál a csapatmunkára, az egyes kérdések legjobb értői beszélgetnek, "szakmáznak" a szerzővel, Sós Péter Jánossal, a PR Szövetség örökös tagjával.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Vertebrates
Kardong, Kenneth V.
2019
9781260092042
This one-semester text is designed for an upper-level majors course. "Vertebrates" features a unique emphasis on function and evolution of vertebrates, complete anatomical detail, and excellent pedagogy. Vertebrate groups are organized phylogenetically, and their systems discussed within such a context. Morphology is foremost, but the author has developed and integrated an understanding of function and evolution i...
Többet
This one-semester text is designed for an upper-level majors course. "Vertebrates" features a unique emphasis on function and evolution of vertebrates, complete anatomical detail, and excellent pedagogy. Vertebrate groups are organized phylogenetically, and their systems discussed within such a context. Morphology is foremost, but the author has developed and integrated an understanding of function and evolution into the discussion of anatomy of the various systems.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Comparative Vertebrate Anatomy
Zalisko, Edward J.; Kardong, Kenneth V.
2018
9781260093339
This high-quality laboratory manual may accompany any comparative anatomy text, but correlates directly to Kardong's Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution text. This lab manual carefully guides students through dissections and is richly illustrated. First and foremost, the basic animal architecture is presented in a clear and concise manner. Throughout the dissections, the authors pause strategical...
Többet
This high-quality laboratory manual may accompany any comparative anatomy text, but correlates directly to Kardong's Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution text. This lab manual carefully guides students through dissections and is richly illustrated. First and foremost, the basic animal architecture is presented in a clear and concise manner. Throughout the dissections, the authors pause strategically to bring the students' attention to the significance of the material they have just covered.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Study and communication skills for the chemical sciences
Overton, Tina; Johnson, Stuart,; Scott, Jon
2019
9780198821816
Study and Communication Skills for the Chemical Sciences has been carefully designed to help students transition seamlessly from school to university, make the most of their education, and ultimately use their degree to enhance their employability. The accessible and friendly writing style helps to engage students with the subject while frequent chemical examples highlight the relevance of the skills being learne...
Többet
Study and Communication Skills for the Chemical Sciences has been carefully designed to help students transition seamlessly from school to university, make the most of their education, and ultimately use their degree to enhance their employability. The accessible and friendly writing style helps to engage students with the subject while frequent chemical examples highlight the relevance of the skills being learned. A comprehensive range of skills are covered, from making the most of practicals, lectures and group work, through to writing and presentation skills, and effective revision for exams. An expanded chapter on employability offers invaluable advice for getting a job in today's competitive market. Written by leading experts in science education, this text is essential reading for any undergraduate chemistry student wishing to succeed at university get the most out of their degree after graduation.
Kevesebbet
;Chemistry and chemical technology;Education;
How to succeed in organic chemistry
Elliott, Mark C.
2020
9780198851295
How to succeed in organic chemistry gives the reader a solid understanding of the principles of organic reaction mechanisms, such that they can draw structures, stereoisomers and reaction mechanisms with confidence. Throughout, the author speaks the language of students to build their confidence and interest. At heart, the book promotes active learning to ensure the necessary skills become so ingrained that they ...
Többet
How to succeed in organic chemistry gives the reader a solid understanding of the principles of organic reaction mechanisms, such that they can draw structures, stereoisomers and reaction mechanisms with confidence. Throughout, the author speaks the language of students to build their confidence and interest. At heart, the book promotes active learning to ensure the necessary skills become so ingrained that they become something students simply cannot forget, and do not need to revise. As such, the book structures learning so that the reader encounters the right things at the right time, helping to "internalise" key concepts. Concepts, explanations and examples are presented in short, easy-to-read chapters, each of which explores one of a number of themes, including 'Basics', 'Habits', 'Common error', 'Reaction detail', and 'Practice'.
Kevesebbet
;Chemistry and chemical technology;
Analytical chemistry
Evans E. Hywel; Foulkes, Mike E.
2019
9780199651719
Analytical Chemistry: A Practical Approach is the only chemical analysis text with an emphasis on active learning, giving students step-by-step guidance on how the key principles of analytical science are applied in a range of practical, real-world contexts.
;Chemistry and chemical technology;
Nincs B bolygó
Berners-Lee, Mike
2020
9786155884924
A világ élelmezése, klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése, antibiotikum-rezisztencia, mindent elárasztó műanyagok - az emberiség előtt álló problémák és akadályok sora szinte végtelennek tűnik. Melyek a legégetőbb problémáink, és melyeket kezeljük legelőször? Vajon mindannyiunknak vegetáriánusnak kell lennünk? Hogyan vegyük igénybe a repülőgépet egy alacsony szénkibocsátású gazdaságban? Hogyan kontrollálhatjuk...
Többet
A világ élelmezése, klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése, antibiotikum-rezisztencia, mindent elárasztó műanyagok - az emberiség előtt álló problémák és akadályok sora szinte végtelennek tűnik. Melyek a legégetőbb problémáink, és melyeket kezeljük legelőször? Vajon mindannyiunknak vegetáriánusnak kell lennünk? Hogyan vegyük igénybe a repülőgépet egy alacsony szénkibocsátású gazdaságban? Hogyan kontrollálhatjuk a technológiát? És a számtalan kérdés közül talán a legfontosabb: mit tehetünk mi személy szerint e globális kihívások közepette? Mike Berners-Lee tanácsadó, a Lancaster University professzora jelen kötetében ehhez mutat utat számunkra. Lenyűgöző tényekkel és elemzésekkel teletűzdelve, közérthető és szórakoztató módon vázolja fel gyakorlatias cselekvési tervét. A kötet hiánypótlónak tekinthető, hiszen egyszerre vizsgálja a lehető legszélesebb perspektívában korunk szinte összes környezeti és gazdasági kihívását, és kérdőjelezi meg azt, ahogyan élünk és gondolkodunk. A kötet praktikus és inspiráló ötleteket mutat be arra vonatkozóan, hogy képesek legyünk személyesen is hozzájárulni ahhoz, hogy az emberiség még sokáig virágozzon zen a bolygón, amely - tévedés ne essék - az egyetlen lehetőségünk. Mindeközben egyszerre sokkolja, meglepi és meg is nevetteti az olvasót.
Kevesebbet
;Environmental science and education;
A szavakon túl
Kiss Balázs
2019
9789634146087
Kommunikációval mindent meg lehet nyerni és mindent el lehet rontani. Hiába kiváló a politikánk, ha rosszul kommunikálunk, veszíteni fogunk. Nemcsak a választási kampányt, hanem a kormányzást is a kommunikációnak kell alárendelni. Elég ráijeszteni az emberek-re, aztán megnyugtatni őket, hogy tőlünk bízvást számíthatnak védelemre, és nyert ügyünk van." Vajon tényleg ilyen egyszerű a politika? Tényleg ilyen kiábránd...
Többet
Kommunikációval mindent meg lehet nyerni és mindent el lehet rontani. Hiába kiváló a politikánk, ha rosszul kommunikálunk, veszíteni fogunk. Nemcsak a választási kampányt, hanem a kormányzást is a kommunikációnak kell alárendelni. Elég ráijeszteni az emberek-re, aztán megnyugtatni őket, hogy tőlünk bízvást számíthatnak védelemre, és nyert ügyünk van." Vajon tényleg ilyen egyszerű a politika? Tényleg ilyen kiábrándító? Vagy csak hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy nem több ennél? Inkább alkothatunk magunknak választ ezekre a kérdésekre, ha közelebbről megnézzük, milyen volt valójában a politikai kommunikáció Magyarországon a rendszerváltást követő huszonöt év alatt.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A politikai kommunikáció története a külföldi szakirodalomban
 • A magyar politikai kommunikáció története a hazai szakirodalomban
 • Aktorok
 • Ügyek
 • Metafórák és diskurzusok
 • Csatornák
 • Látványvilág
;Sociology and social policy;Communication and media science;Politics;
Ore textures
Taylor, Roger
2009
9783642017827
Understanding ore textures is fundamental to unraveling the genesis of an ore deposit, which in turn allows exploration and mining geologists to build their conceptual models of the deposits they encounter and leads to more successful exploration and exploitation. This book is specifically designed for the field geologist working without the benefits of sophisticated chemical, mineralogical or petrological support...
Többet
Understanding ore textures is fundamental to unraveling the genesis of an ore deposit, which in turn allows exploration and mining geologists to build their conceptual models of the deposits they encounter and leads to more successful exploration and exploitation. This book is specifically designed for the field geologist working without the benefits of sophisticated chemical, mineralogical or petrological support. It covers the basic building blocks of textural recognition beginning with infill (direct precipitation from hydrothermal fluids into 'cavities'), alteration (the results of hydrothermal fluid reactions with wall rocks) and overprinting (the normal complexity caused by successive introduction of hydrothermal fluids usually accompanied or preceded by renewed fracturing) and ends with a detailed examination of textures associated with tectonic and intrusive breccias.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Infill Textures.
 • Alteration Textures.
 • Overprinting Textures.
 • Broken Rocks, Breccia I.
 • Broken Rocks, Breccia II
;Geography and geological sciences;
A közgazdaságtan menő
Rodrik, Dani
2020
9789633380819
A pénzügyi krízis és a nagy gazdasági válság nyomán a közgazdaságtant mindennek tekintik, csak tudománynak nem. Ebben az okosan és mesterien érvelő könyvben Dani Rodrik - saját szakmájának egyik legfőbb kritikusa - górcső alá veszi a közgazdaságtant, hogy megvizsgálja, mikor vall kudarcot, mikor hoz eredményt; a tudományterület történetére, valamint saját komoly gyakorlati tapasztalataira támaszkodva Rodrik állítá...
Többet
A pénzügyi krízis és a nagy gazdasági válság nyomán a közgazdaságtant mindennek tekintik, csak tudománynak nem. Ebben az okosan és mesterien érvelő könyvben Dani Rodrik - saját szakmájának egyik legfőbb kritikusa - górcső alá veszi a közgazdaságtant, hogy megvizsgálja, mikor vall kudarcot, mikor hoz eredményt; a tudományterület történetére, valamint saját komoly gyakorlati tapasztalataira támaszkodva Rodrik állítása az, hogy a közgazdaságtan hatékony eszköz, amely jobbá teszi a világot - de csak akkor, ha közgazdászok szakítanak az univerzális elméletekkel, és a kontextus pontos meghatározására összpontosítanak. A közgazdaságtan menő szerint a tudományág igazi ereje sokat gúnyolt matematikai modelljeiben rejlik. A modellek azok az eszközök, amelyek tudománnyá teszik a közgazdaságtant. Rodrik rávilágít, hogy a megfelelő modell használata miként nyújthat értékes, új betekintést a társadalmi valóságba és a közpolitikába.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés: a közgazdasági eszmék helyes és helytelen alkalmazása. (p. 15-21.)
 • Mire valók a modellek? (p. 23-58.)
 • A közgazdasági modellezés tudománya. (p. 59-95.)
 • Navigáció a modellek között. (p. 97-126.)
 • Modellek és elméletek (p. 127-158.)
 • Amikor a közgazdászok mellényúlnak. (p. 159-188.)
 • A közgazdaságtan és kritikusai. (p. 189-223.)
 • Zárszó: a húsz parancsolat. (p. 225-228.)
;Economics;
Tőzsdei anomáliák
Nagy Attila
2020
9786150095752
Befektetők széles köre próbálja ki a képességeit a részvénypiacokon, kifejezetten azért, hogy a kockázatmentes befektetéseket meghaladó hozamot érjen el. Annak ellenére, hogy a tőzsdei kereskedés egyszerűnek van beállítva, a kereskedők körében végzett átfogó felmérések azt mutatják, hogy a tőzsdén kereskedők 70-85%-a nem képes nyereségesen kereskedni hosszú távon. Azaz a kezdeti, irreális vágyakkal teli időszak ut...
Többet
Befektetők széles köre próbálja ki a képességeit a részvénypiacokon, kifejezetten azért, hogy a kockázatmentes befektetéseket meghaladó hozamot érjen el. Annak ellenére, hogy a tőzsdei kereskedés egyszerűnek van beállítva, a kereskedők körében végzett átfogó felmérések azt mutatják, hogy a tőzsdén kereskedők 70-85%-a nem képes nyereségesen kereskedni hosszú távon. Azaz a kezdeti, irreális vágyakkal teli időszak után következik a kijózanodás, amikor a kereskedő rájön, hogy a tőzsde mégsem olyan egyszerű, azok a hozamok mégsem olyan nagyok, mint amilyennek első nekifutásra gondolta. Ekkor érkezik el a befektető oda, hogy belátja, a tőzsdei kereskedés egy szakma, és vagy feladja, vagy tudását mélyítve, megpróbálja megérteni a piaci folyamatokat, feltárni azokat az összefüggéseket, melyekkel a jövőbeni hozam növelhető. Ebben az útvesztőben segíthet az olvasónak ez a könyv...
Kevesebbet
;Economics;
A nem polgárosuló középosztály
Szalai Júlia
2020
9789634560777
A könyv főszereplője a rendszerváltás utáni középosztály. Szerzője új megközelítésben arra keresi a választ, hogy milyen tényezők okozták az egykor széles körben remélt polgári átalakulás megakadását, a paternalista hierarchiák szerepének megnövekedését és a demokratikus építkezés hátrahagyását. A könyv e sokrétű folyamatot a középosztály csoportjainak átalakuló élet- és munkaformái, az identitásküzdelmeiket kísér...
Többet
A könyv főszereplője a rendszerváltás utáni középosztály. Szerzője új megközelítésben arra keresi a választ, hogy milyen tényezők okozták az egykor széles körben remélt polgári átalakulás megakadását, a paternalista hierarchiák szerepének megnövekedését és a demokratikus építkezés hátrahagyását. A könyv e sokrétű folyamatot a középosztály csoportjainak átalakuló élet- és munkaformái, az identitásküzdelmeiket kísérő ideológiai, politikai csatározások és a jóléti újraelosztás deformációi felől veszi szemügyre. Feltárul a középosztály mélyülő töredezettsége, növekvő "államfüggősége" és csoportközi küzdelmeinek hozzájárulása az egyenlőtlenségek növekedéséhez - különösen a szegények kirekesztődéséhez. E folyamatok mérlege a demokratikus viszonyok folyamatos gyengülését és a modernizációs törekvések veszélyeztetettségét mutatja, ami mellett a visszatalálás a polgári fejlődés útjára ma illuzórikusnak látszik.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Az előzményekről. (p. 20-26.)
 • A megfeneklett tradíció. (p. 27-31.)
 • Középosztály és polgárság - megközelítések, elemzési keretek, fogalmak. (p. 32-53.)
 • Az új középosztály formálódása: vázlat a vállalkozók, a hivatalnokok és az értelmiségiek egyes csoportjairól. (p. 54-78.)
 • Munka- és életstratégiák, státuszcsoportok. (p. 79-111.)
 • A középosztályi identitás formálódásának néhány metszete. (p. 112-154.)
 • A középosztály és a szegénység. (p. 155-185.)
 • A középosztályi politizálás néhány vonása. (p. 186-208.)
 • Záró gondolatok. (p. 209-216.)
 • Melléklet: A "magyarság"-kérdés irodalmi metszetei: válogatás. (p. 217-223.)
;Sociology and social policy;
Sustainable Development in Changing Complex Earth Systems
Kerényi Attila; McIntosh, Richard William; Túri Zoltán Krisztián
2020
9783030216474
This book applies system theory to analyze the operation and structure of the complex earth surface system, including the interactions between society and nature that cause environmental degradation and threats to human populations. The possible ways to harmonize the operation of a global society as a complex system using the United Nation sustainable development goals are investigated, as well as the major effort...
Többet
This book applies system theory to analyze the operation and structure of the complex earth surface system, including the interactions between society and nature that cause environmental degradation and threats to human populations. The possible ways to harmonize the operation of a global society as a complex system using the United Nation sustainable development goals are investigated, as well as the major efforts currently implemented to achieve this objective and why many are unsuccessful. Readers will learn this material through case studies that assess the essential conditions required to occupy a planet sustainably, and examine the complex interactions between society and nature in the atmosphere, hydrosphere, biosphere, and outer layers of the lithosphere. The book is written for undergraduate students in geography, earth sciences, environmental sciences, and ecology, and will also appeal to environmental agency employees, nature protection representatives, teachers, and researchers.
Kevesebbet
;Environmental science and education;Geography and geological sciences;
The european culture area
Murphy, Alexander B.; Jordan-Bychkov, Terry G.; Jordan, Bella Bychkova
2020
9781538127599
Now in a completely updated, full-color edition, this leading textbook has been thoroughly revised to reflect the sweeping economic, social, and political changes the past decade has brought to Europe and to incorporate new research and teaching approaches in regional geography. The authors have especially expanded their discussion of climate change and other environmental challenges facing Europe; migration and t...
Többet
Now in a completely updated, full-color edition, this leading textbook has been thoroughly revised to reflect the sweeping economic, social, and political changes the past decade has brought to Europe and to incorporate new research and teaching approaches in regional geography. The authors have especially expanded their discussion of climate change and other environmental challenges facing Europe; migration and the rise of right-wing populist movements; and Brexit and other issues facing the EU. They employ a cultural-historical approach that is ideally suited to facilitate understanding of Europe's complex geographical character. Their topical organization-including environment, ethnicity, religion, language, demography, politics, industry, and urban and rural life-offers students a holistic understanding of the diverse cultural area that is Europe. Inclusive, rich in ideas, lively, interesting, and humanistic, The European Culture Area remains the text of choice for courses on the geography of Europe.
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;
Anthropogeomorphology of Bhagirathi-Hooghly River System in India
Balai Chandra Das
2020
9780367861025
The Bhagirathi-Hooghly Basin in India is one of the most densely populated regions in the world and is undergoing rapid urbanization. Human activities and interventions on basin landforms and the processes that shape those landforms have accelerated at an alarming rate. This book uses spatio-temporal analysis to understand the major anthropogenic signatures on land use and land cover changes, the rapid urbanizatio...
Többet
The Bhagirathi-Hooghly Basin in India is one of the most densely populated regions in the world and is undergoing rapid urbanization. Human activities and interventions on basin landforms and the processes that shape those landforms have accelerated at an alarming rate. This book uses spatio-temporal analysis to understand the major anthropogenic signatures on land use and land cover changes, the rapid urbanization of the area, and the impact these activities have on fluvial forms and processes. It answers the what, where, why, and how of the anthropogenic signatures involved. Recent case studies on the impact of urban signatures on fluvial processes make this book a useful resource for students and researchers in the earth sciences, local governments, urban planners, and all concerned with rural developments. Features: - Explores for the first time the new concept of anthropogeomorphology for the river basin-an emerging field - Analyzes the impact of urbanization and urban sprawl on major fluvial landscapes using advanced geospatial modelling techniques - Investigates human interference in river systems, their effects on to the dynamics of the river and the livelihood of people residing along the river - Addresses issues related to geology, geomorphology, geography, planning, land use and land management areas - Fills the need for data-driven governance and policy decisions for the future of urban growth in India.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • An Appraisal to Anthropogeomorphology in the Bhagirathi - Hooghly River Basin: Concepts, Ideas and Issues.
 • Anthropogeomorphology of the Bhagirathi River.
 • Anthropogeomorphology of the Lower Deltaic West Bengal: The Hugli River System.
 • Floodplain Alteration of the Bagmari-Bansloi-Pagla River System.
 • Role Human Interventions in the Evolution of Forms and Processes in the Mayurakshi River Basin.
 • Anthropo-Geomorphological Signatures over the Ajay River Basin.
 • Responses of Fluvial Forms and Processes to Human Actions in the Damodar River Basin.
 • Anthropogenic Impact on Forms and Processes of Kangsabati River.
 • Anthropogenic Impact on Channel and ExtraChannel Geomorphology of the Dwarkeswar River Basin.
 • Modifications of the Geomorphic Diversity By Anthropogenic Interventions in the Silabati River Basin.
 • Tidal Morphology and Environmental Consequences of Rasulpur River in the Era of Anthropocene.
 • The Jalangi: A Story of a Dying River.
 • AnthropoFootprints on Churni River: A River of Stolen Water.
 • Detecting the Facets of Anthropogenic Interventions on the Paleochannels of Saraswati and Jamuna.
 • Facets of Anthropogenic Encroachment within the Palaeo-Fluvial Regime of Kana-Ghia-Kunti System, Damodar Fan Region.
 • The Anjana: A Journey from River to Canal.
;Geography and geological sciences;
Gazdaságdiplomácia
Nagy Sándor Gyula; Kutasi Gábor
2020
9789635313242
A jövendő külgazdasági attasék számára nyújt segítséget e kézikönyv. A külgazdasági attasék felkészültségén is múlik, hogy a magyar vállalkozások milyen mélységben és sikerrel férnek hozzá a világ gazdaság lehetőségeihez. E felkészültség sokrétű: többek között makrogazdasági, üzleti, vállalkozói, külkereskedelmi, adózási, projekt menedzselési, protokoll-, időgazdálkodási vagy éppen információszerzési és ...
Többet
A jövendő külgazdasági attasék számára nyújt segítséget e kézikönyv. A külgazdasági attasék felkészültségén is múlik, hogy a magyar vállalkozások milyen mélységben és sikerrel férnek hozzá a világ gazdaság lehetőségeihez. E felkészültség sokrétű: többek között makrogazdasági, üzleti, vállalkozói, külkereskedelmi, adózási, projekt menedzselési, protokoll-, időgazdálkodási vagy éppen információszerzési és -elemzési ismereteket is igényel. A szerzők törekvése volt, hogy az egyes fejezetek végén található összefoglaló kérdések, kiemelt kulcsfogalmak, hasznos információforrások és minél több esettanulmány segítse a folyamatok és összefüggések megértését, valamint az átadott ismeretek készségszerű, gyakorlati alkalmazhatóságát.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Makrogazdasági folyamatok és szakpolitika. (p. 11-130.)
 • A világgazdaság a globalizáció új szakaszában. (p. 13-21.)
 • Egy nyitott gazdaság makrogazdasági folyamatainak elemzése. (p. 23-37.)
 • A kereskedelmi folyamatok és előnyök felmérése. (p. 39-60.)
 • Hogyan módosítják a nemzetközi kereskedelmi és gazdasági integrációk a gazdasági folyamatokat? (p. 61-76.)
 • A termelési tényezők nemzetközi áramlásának elemzése. (p. 77-100.)
 • A fejlesztéspolitika hatása a gazdasági környezetre. (p. 101-130.)
 • Nemzetközi statisztikák és rangsorok. (p. 131-184.)
 • Hogyan olvassunk nemzetközi kereskedelmi és tőkestatisztikákat? (p. 133-156.)
 • A nemzetközi versenyképességi mutatók értelmezése. (p. 157-184.)
 • A nemzetközi vállalati és pénzügyi folyamatok elemzése. (p. 185-253.)
 • A multinacionális vállalatok viselkedése és elemzése. (p. 187-203.)
 • A devizaárfolyamok és árfolyamrendszerek elemzése. (p. 205-238.)
 • A vállalatokat érintő nemzetközi pénzügyi, adózási és számviteli kérdések elemzése. (p. 239-253.)
 • Exportmenedzsment-ismeretek - a KKV-k exporttevékenysége. (p. 255-391.)
 • Az áru és szolgáltatás export- és vámszabályozása. (p. 259-278.)
 • A külpiacra lépés előkészítése. (p. 279-285.)
 • A nemzetközi adásvételi szerződés. (p. 287-317.)
 • Kereskedelmi szokványok - INCOTERMS 2010. (p. 319-332.)
 • Az áru vagy szolgáltatás eljuttatása a vevőhöz. (p. 333-348.)
 • A nemzetközi ügyletek fizetési és finanszírozási módjai. (p. 349-371.)
 • Okmányok a külkereskedelemben. (p. 373-380.)
 • Export-kockázatkezelés, biztosítás és finanszírozás. (p. 381-391.)
 • Készségfejlesztő ismeretek. (p. 393-518.)
 • Az OSINT alkalmazása a diplomáciában. (p. 395-429.)
 • Külgazdasági protokoll. (p. 431-455.)
 • Hatékony és eredményes időgazdálkodás - Hogyan nyerjen az életünkben teret az idő? (p. 457-498.)
 • Alkalmazott pszichológiai eszközök a külgazdasági diplomáciai munkában. (p. 499-518.)
;Economics;
Sport and Architecture
Flowers, Benjamin S.
2018
9781138369122
Sport and architecture are two elements of contemporary life that have a broad and profound impact on the world around us. The role architecture plays in shaping buildings and societies has occupied historians for centuries. Likewise, the cultural, economic, and political importance of sport is the subject of sustained academic inquiry. When sport and architecture converge, as in the 2012 London Olympics or the 20...
Többet
Sport and architecture are two elements of contemporary life that have a broad and profound impact on the world around us. The role architecture plays in shaping buildings and societies has occupied historians for centuries. Likewise, the cultural, economic, and political importance of sport is the subject of sustained academic inquiry. When sport and architecture converge, as in the 2012 London Olympics or the 2014 World Cup in Brazil, then the impact of these two forms of social activity is redoubled. This book presents a new and dynamic study of the complex relationship between sport and architecture. It explores the history of sport architecture and examines the buildings and events that create sites where sport and architecture converge in particularly telling ways. Its chapters discuss the following topics: sport architecture and urban redevelopment sport architecture and technology sport architecture and nationalism sport architecture as social activism sport architecture and global capitalism. By considering the importance of architectural form alongside these key themes, this book represents a landmark study for anybody interested in the social and cultural significance of architecture or sport.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Sport and Architecture: An Introduction.
 • Stadia: Past and Present.
 • Technology.
 • Global Capitalism .
 • Urban Redevelopment.
 • Starchitects.
 • Identity.
 • Non-sporting Ends of Sport Architecture.
 • Stadia Activism.
 • Future Stadia: Exploding the Program.
 • Conclusion.
;Arts;Geography and geological sciences;
Közgazdaságtani modellek (nem csak középiskolásoknak)
Simonovits András
2020
9789634931218
Ebben a könyvben a közgazdaságtani modellek világába vezetem be a matematikában jártas középiskolásokat, tanáraikat és más érdeklődőket. Tömör könyvem nem tömeges oktatást szolgál. Viszont haszonnal forgathatják azok az olvasók, akik túl akarnak lépni a közgazdasági közhelyeken (például: "addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér"), és igényes középiskolai szinten képesek követni és alkalmazni a matematikai gondol...
Többet
Ebben a könyvben a közgazdaságtani modellek világába vezetem be a matematikában jártas középiskolásokat, tanáraikat és más érdeklődőket. Tömör könyvem nem tömeges oktatást szolgál. Viszont haszonnal forgathatják azok az olvasók, akik túl akarnak lépni a közgazdasági közhelyeken (például: "addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér"), és igényes középiskolai szinten képesek követni és alkalmazni a matematikai gondolkodásmódot. Hajlandók képleteket böngészni, és levezetéseket megérteni
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés. (p. 1-9.)
 • Egyszerű lineáris dinamika. (p. 11-26.)
 • Játékelméleti bevezető és elemi optimalizálás. (p. 27-42.)
 • Bonyolultabb lineáris dinamika. (p. 43-58.)
 • Fogyasztói döntések és hasznosságmaximum. (p. 59-72.)
 • Vállalati döntések. (p. 73-86.)
 • Stabilitás, ciklus, káosz. (p. 87-100.)
 • Jövedelemelosztás, adómorál, adóztatás. (p. 101-108.)
 • Népességdinamikai modellek. (p. 109-120.)
 • Elemi tb-nyugdíjmodellek. (p. 121-130.)
 • Önkéntes nyugdíjrendszerek. (p. 131-139.)
 • Nyugdíjindexálás. (p. 141-154.)
 • A jelzáloghitel elemi modelljei. (p. 155-166.)
 • Egy általános egyensúlyelméleti modell. (p. 167-177.)
 • Együtt élő nemzedékek modellje. (p. 179-184.)
 • Valószínűségszámítási bevezetés. (p.185-196.)
 • A biztosítás és a szerencsejátékok alapmodelljei. (p. 197-210.)
 • Regressziószámítés és korreláció. (p. 211-220.)
 • A regressziószámítás közgazdasági alkalmazásai. (p. 221-226.)
 • Járvány és válság. (p. 227-235.)
 • Utószó helyett. (p. 237-247.)
 • Feladatmegoldások. (p. 249-261.)
 • Fogalomtár. (p. 263-274.)
;Economics;
Practical Statistics for Data Scientists
Bruce, Peter; Bruce, Andrew; Gedeck, Peter
2017
9781492072942
Statistical methods are a key part of data science, yet few data scientists have formal statistical training. Courses and books on basic statistics rarely cover the topic from a data science perspective. The second edition of this popular guide adds comprehensive examples in Python, provides practical guidance on applying statistical methods to data science, tells you how to avoid their misuse, and gives you advic...
Többet
Statistical methods are a key part of data science, yet few data scientists have formal statistical training. Courses and books on basic statistics rarely cover the topic from a data science perspective. The second edition of this popular guide adds comprehensive examples in Python, provides practical guidance on applying statistical methods to data science, tells you how to avoid their misuse, and gives you advice on what's important and what's not. Many data science resources incorporate statistical methods but lack a deeper statistical perspective. If you're familiar with the R or Python programming languages and have some exposure to statistics, this quick reference bridges the gap in an accessible, readable format. With this book, you'll learn: Why exploratory data analysis is a key preliminary step in data science How random sampling can reduce bias and yield a higher-quality dataset, even with big data How the principles of experimental design yield definitive answers to questions How to use regression to estimate outcomes and detect anomalies Key classification techniques for predicting which categories a record belongs to Statistical machine learning methods that "learn" from data Unsupervised learning methods for extracting meaning from unlabeled data
Kevesebbet
;Mathematics;
Remote Sensing and Image Interpretation
Lillesand, Thomas M.
2015
9781118343289
From recent developments in digital image processing to the next generation of satellite systems, the seventh edition of this comprehensive text introduces students to the latest developments in the exciting field of remote sensing and image interpretation.The text examines the basics of analog image analysis while placing greater emphasis on digitally based systems and analysis techniques.The presentation is disc...
Többet
From recent developments in digital image processing to the next generation of satellite systems, the seventh edition of this comprehensive text introduces students to the latest developments in the exciting field of remote sensing and image interpretation.The text examines the basics of analog image analysis while placing greater emphasis on digitally based systems and analysis techniques.The presentation is discipline neutral, so students in any field of study can gain a clear understanding of these systems and their virtually unlimited applications.
Kevesebbet
;Other;
A magyar Fertő edényes flórája
Király Gergely; Takács Gábor
2020
9789638911971
;Biology and nature;
A digitális adatok geopolitikája
Cattaruzza, Amaël
2020
9786155884955
Digitálisadat-termelésünk sosem látott növekedésnek indult az elmúlt két évtizedben, jelentősen átalakítva nem csupán az államok közötti, de a magánvállalatok között húzódó viszonyrendszert is. Gondoljunk csak az amerikai technológiai óriásvállalatok (GAFAM) befolyásának növekedésére vagy a hackerek és a kiberbűnözés elterjedésére. A világ megismeréséhez eddig alkalmazott adatgyűjtési és elemzési módszereink ugyan...
Többet
Digitálisadat-termelésünk sosem látott növekedésnek indult az elmúlt két évtizedben, jelentősen átalakítva nem csupán az államok közötti, de a magánvállalatok között húzódó viszonyrendszert is. Gondoljunk csak az amerikai technológiai óriásvállalatok (GAFAM) befolyásának növekedésére vagy a hackerek és a kiberbűnözés elterjedésére. A világ megismeréséhez eddig alkalmazott adatgyűjtési és elemzési módszereink ugyanakkor egyre gyakrabban világítanak rá, hogy azok önmagukban nem képesek a valóságnak megfelelő képet festeni az utóbbi években kialakult világunkról. E kusza adatözön feldolgozása ma új technológiák (big data, mesterséges intelligencia) felhasználását kívánja meg - és ezek a nemzetközi porondon a hatalom eszközeivé váltak. Az új technológiák alkalmazása általánosságban véve társadalmaink politikai kormányzásának módjaira is hatással van.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Mit is nevezünk "adatnak"? (p. 15-47.)
 • Az adatok territorizációja felé. (p. 49-95.)
 • Kiállja-e a geopolitika az adatok próbáját? (p. 97-123.)
;Politics;Geography and geological sciences;Technology;
Mit hoz a jövő az üzleti életben?
McGrath, Rita
2019
9786155884603
A formabontó innovációk napjainkban egész iparágakat alakítanak át. A digitális technológia által lendületet kapott átalakulások pedig egyszerre módosítják az üzleti láncban érintett vállalkozások egymáshoz való viszonyát, és teljesen új alapokra helyezik a fogyasztókkal való kapcsolatok minőségét és mennyiségét egyaránt. E kreatív rombolással is jellemzett időszakban új versenypiaci körülmények állnak elő, pillan...
Többet
A formabontó innovációk napjainkban egész iparágakat alakítanak át. A digitális technológia által lendületet kapott átalakulások pedig egyszerre módosítják az üzleti láncban érintett vállalkozások egymáshoz való viszonyát, és teljesen új alapokra helyezik a fogyasztókkal való kapcsolatok minőségét és mennyiségét egyaránt. E kreatív rombolással is jellemzett időszakban új versenypiaci körülmények állnak elő, pillanatok alatt történelmi háttérrel rendelkező, iparágformáló vállalatok tűnnek el, ugyanakkor rendkívül rövid idő alatt olyan cégek emelkednek ki, mint például az AirBNB vagy a Netflix. A digitális átalakulás következményei azonban a teljes gazdáságra hatást gyakorolnak, a vállalatok szempontjából pedig nem csupán a főtevékenységük gyakorlásának módját, hanem magát a gazdálkodás módszereit és az üzleti modellt is módosítja.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Okosvárosok a digitális világban
Mosco, Vincent
2019
9786155884498
Mitől lesz okos egy város? A jelen kötet a konvencionális választ meghaladva nem a fejlett technológiát, hanem a jól működő demokráciát és emberi közösségeket azonosítja az okosvárosok legfontosabb alkotóelemeiként. Az okosváros fogalma pedig egyre inkább az észszerű város fogalmává kezd átalakulni. Vincent Mosco, a kanadai Queen's University nyugalmazott professzora jelen könyvében amellett érvel, hogy továbbra i...
Többet
Mitől lesz okos egy város? A jelen kötet a konvencionális választ meghaladva nem a fejlett technológiát, hanem a jól működő demokráciát és emberi közösségeket azonosítja az okosvárosok legfontosabb alkotóelemeiként. Az okosváros fogalma pedig egyre inkább az észszerű város fogalmává kezd átalakulni. Vincent Mosco, a kanadai Queen's University nyugalmazott professzora jelen könyvében amellett érvel, hogy továbbra is nagyon fontos az emberi irányítás, illetve, hogy a valóban "okos" város kiindulópontja nem a fejlett technológia, hanem az eleven demokrácia és közösségek, valamint az elkötelezettség amellett, hogy az állampolgárok az ellenőrzésük alatt tarthassák a technológiát. Ennek érdekében feltétlenül meg kell értenünk azokat a különféle technológiákat, szervezeteket és mítoszokat, amelyek az okosvárosok globális mozgalmát működtetik. Továbbá fel kell mérnünk a technológia által vezérelt városokkal szembeni egyre növekvő ellenállást is. Régi városok átalakítását és teljesen új városok létrehozását célzó okosváros-projektek esettanulmányainak bemutatásával a könyv nemcsak egy alternatív megközelítést kínál az olvasónak az okosváros definiálásához, hanem útmutatást is ad a digitális világban zajló városi élet jövőjéhez.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Az elvárosiasodott világ. (p. 19-41.)
 • Mit kell gondolnunk az okosvárosokról? (p. 43-71.)
 • A technológia városa. Az adatokkal kikövezett utcák. (p. 73-106.)
 • Ki irányít? Állami vezetésű okosvárosok. (p. 107-134.)
 • Ki irányít? Magántulajdonban álló okosvárosok. (p. 135-153.)
 • Ki irányít? A polgárok. (p. 155-170.)
 • A város képzete: Mítoszok és piacok. (p. 171-211.)
 • Kinek az okosvárosa? (p. 213-244.)
;Arts;Economics;Technology;Geography and geological sciences;
A geopolitika elmélete
Szilágyi István
2018
9786155884078
A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk. Az értelmezések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk. Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szi...
Többet
A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk. Az értelmezések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk. Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére. Az öt fejezetből, és bibliográfiából álló monográfia ennek a feladatnak a megvalósítására vállalkozik.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés. (p. 11-28.)
 • A geopolitikai gondolkodás klasszikusai. (p. 29-103.)
 • A hidegháború geopolitikája. (p. 105-133.)
 • Geopolitika az új történelmi korszakban. (p. 135-200.)
 • Geopolitikai és geostratégiai tényezők. (p. 201-221.)
;Politics;History;Geography and geological sciences;
A jövő nyomában
Wilenius, Markku
2019
9786155884559
A jövő nyomában a hosszú távú fejlődési hullámok Kondratyev-ciklusok szerint értelmezett elméletének felhasználásával magyarázza meg jelenünk társadalmi-gazdasági makrofolyamatait, és irányítja az olvasók figyelmét a jövőre. Markku Wilenius, a Turkui Egyetem jövőkutató professzora szerint jelenleg a hatodik hullám elején járunk, amely az intelligens és integrált technológiák korszaka lesz. E vívmányok segítségével...
Többet
A jövő nyomában a hosszú távú fejlődési hullámok Kondratyev-ciklusok szerint értelmezett elméletének felhasználásával magyarázza meg jelenünk társadalmi-gazdasági makrofolyamatait, és irányítja az olvasók figyelmét a jövőre. Markku Wilenius, a Turkui Egyetem jövőkutató professzora szerint jelenleg a hatodik hullám elején járunk, amely az intelligens és integrált technológiák korszaka lesz. E vívmányok segítségével, a radikálisan hatékonyabb nyersanyag- és energiafelhasználás, valamint a humán kapacitások bölcsebb felhasználása révén, a szerző állítása szerint helyreállítható az emberiség, a technológia és a természet közötti megbomlott egyensúly.A kibontakozó hatodik hullám azonban alapjaiban rengeti meg a jelenlegi értékeinket, intézményeinket és üzleti modelljeinket.
Kevesebbet
;Economics;Technology;Geography and geological sciences;
A jövőről
Rees, Martin J.
2020
9789632521237
Mi vár ránk a jövőben? Nyugtalan, rohamosan változó világunkban létünket fenyegető problémákkal kell szembenéznünk. Ha el akarjuk kerülni ezeket az ijesztő veszélyeket, akkor globálisan, távlatokban kell gondolkodnunk. Rees szerint az élhető jövőbe vezető út megtalálása, elválaszthatatlan a tudomány és a technika fejlődésétől. A biotechnológia, a kibernetika, a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése seg...
Többet
Mi vár ránk a jövőben? Nyugtalan, rohamosan változó világunkban létünket fenyegető problémákkal kell szembenéznünk. Ha el akarjuk kerülni ezeket az ijesztő veszélyeket, akkor globálisan, távlatokban kell gondolkodnunk. Rees szerint az élhető jövőbe vezető út megtalálása, elválaszthatatlan a tudomány és a technika fejlődésétől. A biotechnológia, a kibernetika, a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése segíthet leküzdeni az emberiséget fenyegető veszélyeket az éghajlatváltozástól az atomháborúig. Az űrtudományok további fejlődése pedig lehetővé teszi az emberiség számára, hogy robotjaink segítségével felderítsük a Naprendszert és az azon túli világot. A legnagyobb kihívás, hogy vigyázzunk a Földre és törődjünk vele, mert nincsen számunkra B-terv, elérhető távolságban a Föld az egyetlen hely, ahol élhetünk.
Kevesebbet
;Other;Economics;Environmental science and education;Biology and nature;Philosophy;Technology;
Klímagazdálkodás
Oláh János
2020
9789635140442
Tizenöt éve jelent meg a szerző háromkötetes, Környezetgazdálkodás című munkája, amely nem volt könnyen tanítható, tanulható és számon kérhető. Inkább enciklopédia volt a szó eredeti ógörög értelmében. Az ógörög és hegeli eszméket követve a terület teljességének bemutatására és oktatására vállalkozott mint általános környezetgazdálkodási tankönyv. Minden alaptudást tartalmazott, amit a tíz erőforrás-fogyasztó gazd...
Többet
Tizenöt éve jelent meg a szerző háromkötetes, Környezetgazdálkodás című munkája, amely nem volt könnyen tanítható, tanulható és számon kérhető. Inkább enciklopédia volt a szó eredeti ógörög értelmében. Az ógörög és hegeli eszméket követve a terület teljességének bemutatására és oktatására vállalkozott mint általános környezetgazdálkodási tankönyv. Minden alaptudást tartalmazott, amit a tíz erőforrás-fogyasztó gazdasági ágazatban bármely környezetgazdálkodó szakember felhasználhatott. A környezettel gazdálkodó, nyersanyagból eladható árut formázó tudatos emberi kéz teljes tevékenységét sűrítette gondolatmintákba a szubatomi részecskéktől az eszmeáramlásokig. Szükségszerűen, mert anyagmozgató kezünket agyunk eszmeáramai irányítják. Egységes paradigmába foglalta a természet és az eszmeáramokkal vezérelt társadalom anyagcsere-folyamatait, mert a környezetgazdálkodás nem más, mint az anyaggal való gazdálkodás. A korábbi környezetgazdálkodási tankönyvek termelési technológiákra és eljárásokra koncentráltak. Legfeljebb a fenntartható növekedés és az ökológiai lábnyom eufemisztikus, mellébeszélő jelszavait ragozták. Bele se mertek fogni a konzumidióta eszméket áramoltató liberális filozófiák és ideológiák elemzésébe, holott az anyagenergiát formázó kezünket, a technológiafejlesztő mérnököket ésfogyasztási kultúránkat az eszmealkotók és ideológiaterjesztők mozgatják, formálják és irányítják. A teljességre törekvő vállalkozás sikerét és hasznát végül az enciklopédia funkció biztosította. A nagyon részletes tartalomjegyzékkel ellátott terjedelmes kötetek több száz hallgató és környezetgazdász szakember könyvespolcain megtalálhatók. Szükség szerint fellapozhatók. A most megjelenő, ugyanazt a tartalmat egy kötetbe foglaló enciklopédia is remélhetően sokakat fog vonzani.
Kevesebbet
;Environmental science and education;
Mesterséges természetesség
Byrappa, Ramachandra
2020
9789634930549
Földünk jövője szempontjából meghatározó lesz, hogy a legnépesebb kontinens, Ázsia országai meg tudják-e állítani saját környezetük pusztulását, fenn tudják-e tartani gyors fejlődésüket ökoszisztémájuk összeomlása nélkül. Ha Kína, India és a délkelet-ázsiai államok az eddigi fejlődési útjukat követik, az függetlenül más földrészek törekvéseitől, globális katasztrófával járhat. Az ázsiai országok felismerték a hely...
Többet
Földünk jövője szempontjából meghatározó lesz, hogy a legnépesebb kontinens, Ázsia országai meg tudják-e állítani saját környezetük pusztulását, fenn tudják-e tartani gyors fejlődésüket ökoszisztémájuk összeomlása nélkül. Ha Kína, India és a délkelet-ázsiai államok az eddigi fejlődési útjukat követik, az függetlenül más földrészek törekvéseitől, globális katasztrófával járhat. Az ázsiai országok felismerték a helyzet súlyosságát, ugyanakkor mindeddig csak kisebb lépéseket tettek a károk enyhítéséért. Melyek jelenleg a Távol-Kelet legfőbb környezeti problémái? Milyen érdekek vannak jelen a kelet-ázsiai környezetpolitikákban, és kik képviselik azokat? Hogyan birkóz(hat)nak meg a helyi vezetők és társadalmak a gazdasági fejlődés és a környezeti fenntarthatóság kettős követelményével? Milyen szerepet játszanak a vallások az ökológiai válságról szóló nyilvános vitákban? Milyen attitűdökkel igyekeznek az emberek alakítani jövőjüket? Könyvünk tanulmányai ezekre a - mindannyiunk életét befolyásoló - kérdésekre keresik a válaszokat.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Kína az ökológiai makadámúton : a fuldokló nagyvárosoktól a "gyönyörű Kína" felé. (p. 11-28.)
 • Az ötödik generációs vezetők egyik legfontosabb célkitűzése : az "ökológiai civilizáció" megteremtése Kínában. (p. 29-48.)
 • Kína északi-sarkvidéki ambíciói : felelősségteljes nagyhatalmiság vagy önös érdekkövetés? (p. 49-65.)
 • High-tech, energia és környezetszennyezés : milyen kihívásokkal szembesül Tajvan, miközben a világ élvonalbeli chipgyártójává lép elő? (p. 67-86.)
 • Államépítés, "népfosztás" és környezetpusztítás párhuzamos folyamatai Dél-Ázsiában: egy történelmi perspektíva. (p. 87-105.)
 • A politikai konfliktusok környezeti hatása a Hindukus-Himalája régióban: vér, víz és arany. (p. 107-122.)
 • Környezetvédelem az ASEAN égisze alatt. (p. 123-138.)
 • A környezetkárosítás és a környezetvédelelem problémája a Fülöp-szigeteken Rodrigo Duterte elnöksége alatt. (p. 139-150.)
 • Környezeti katasztrófa vagy fenntartható fejlődés?: dilemmák a Mekong folyó körül. (p. 151-168.)
 • Az ökoiszlám egyetemes alapelvei és a vallási alapú környezettudatosság indonéziai fejleményei. (p. 169-188.)
;Environmental science and education;Economics;Public administration;
A város diadala
Glaeser, Edward Ludwig
2020
9786155884979
Edward Glaeser, a Harvard Egyetem közgazdász professzora alcímként már a borítón megfogalmazza könyvének kissé provokatív, ugyanakkor lényegre törő tételmondatát: hogyan tesznek minket a városok gazdagabbá, intelligensebbé, zöldebbé, egészségesebbé és boldogabbá. Ezen öt ismérv mentén halad a könyv, amelyben a szerző történelmi időkön átívelően elemzi a városfejlődés és a gazdaság kapcsolatrendszerét, és a városok...
Többet
Edward Glaeser, a Harvard Egyetem közgazdász professzora alcímként már a borítón megfogalmazza könyvének kissé provokatív, ugyanakkor lényegre törő tételmondatát: hogyan tesznek minket a városok gazdagabbá, intelligensebbé, zöldebbé, egészségesebbé és boldogabbá. Ezen öt ismérv mentén halad a könyv, amelyben a szerző történelmi időkön átívelően elemzi a városfejlődés és a gazdaság kapcsolatrendszerét, és a városokat mint a mindenkori társadalmak legnagyobb vívmányait értelmezi. A városi térségek számos kihívással szembesülnek világszerte. A tudás, a tehetség és a magas szintű fogyasztás mellett koncentráltan jelentkezik a szegénység és a környezeti fenntarthatóság problémája, és (különösen a fejlett országok esetében) egyre nagyobb jelentőséget kap a boldogtalanság kérdésköre. E komplex kihívások kezelésére Glaeser szintén összetett (társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseket egyaránt magában foglaló) és kissé talán szokatlan válaszokat ajánl. Glaeser álláspontja szerint a városok jelentősége mindenekelőtt abban áll, hogy lehetővé teszik az emberek gyors és hatékony együttműködését, a tudás közös megteremtését, valamint a tanulás és az új információk folyamatos és gyors áramlását.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Városlakó lények vagyunk
 • Mit termelnek Bangalore-ban?
 • A szellemiség beáramlásának kikötői: Athén
 • A bagdadi Bölcsesség Háza
 • Tanulás Nagaszakiban
 • Hogyan virágzott fel Bangalore?
 • A Szilícium-völgy születése
 • A holnap városai
 • Miért hanyatlanak a városok?
 • Hogyan született a rozsdaövezet?
 • Detroit az autók korszaka előtt
 • Henry Ford és az iparosodott Detroit
 • Miért támadnak zavargások?
 • Városi megújulás: New York 1970 után
 • Coleman Young jogos haragja
 • Az építkezési komplexus
 • A rozsdaövezet visszatartó ereje
 • A nagysághoz zsugorodni kell
 • Mi a jó a nyomornegyedekben?
 • Rio bádogvárosai
 • A kiemelkedés lehetősége
 • Richard Wright városi vándorlása
 • Az amerikai gettó születése és bukása
 • A belső város
 • Hogyan mélyíti a szegénységet a szabályozás?
 • Hogyan szelídítették meg a bérháznegyedeket?
 • Kinshasa állapota
 • A betegség sújtotta városok felgyógyulása
 • Utcaseprés és korrupció
 • Több út, kisebb forgalom?
 • Biztonságosabbá tenni a várost
 • Egészségügyi előnyök
 • Vajon London egy luxusparadicsom?
 • Méretgazdaságosság és a Globe színház
 • A munkamegosztás és a bárány vindaloo
 • A cipők és a City
 • London mint a társkeresés piactere
 • Mikor előnytelen a magas jövedelem?
 • Miért olyan nagyszerűek a felhőkarcolók?
 • A felhőkarcoló feltalálása
 • E. Lefcourt szárnyaló ambíciója
 • New York szabályozása
 • A magas épületek által kiváltott aggodalom
 • A városvédelem veszélyei
 • Az újragondolt Párizs
 • A rosszul kezelt Mumbai
 • Három egyszerű szabály
 • Miért olyan gyakori a városok szétterülése?
 • A városi szétterülés az autó előtti időkben
 • Arthur Levitt és a tömeggyártású házak
 • Amerika hozzáigazítása az autókhoz
 • Woodlands: Isten hozott!
 • Ízlés kérdése: Miért költözött egymillió ember Houstonba?
 • Miért olyan olcsó a lakhatás a napfényövezetben?
 • Miért rossz a városok szétterülése?
 • Mi lehet zöldebb az aszfaltnál?
 • A kerti élet álma
 • Piszkos lábnyomok: szénkibocsátási adatok összehasonlítása
 • A környezetvédelem nem szándékolt következményei
 • Két zöld jövőkép: a Herceg és a Polgármester
 • A legnagyobb küzdelem: India és Kína zöldítése
 • Az okosabb környezetvédelem nyomában
 • Hogyan lesznek sikeresek a városok?
 • Tokió, a császári város
 • A jól irányított városok: Szingapúr és Gaborone
 • Az okos városok: Boston, Minneapolis és Milánó
 • A fogyasztók városa: Vancouver
 • A növekő városok: Chicago és Atlanta
 • Túl sok a jóból Dubaiban
 • Konklúziók: Lapos Föld, magas város
 • Adjunk a városoknak kiegyenlített játékteret!
 • Urbanizáció - globalizáció útján
 • Gondoskodjunk a humán tőkéről!
 • A szegény embereket segítsük, ne a szegény helyeket!
 • A városi szegénység kihívása
 • A fogyasztói város születése
 • A NIMBY-jelenság átka
 • A politika a városok szétterülését támogatja
 • Zöld városok
 • A város ajándékai
 • Köszönetnyilvánítás
 • Jegyzetek
 • Irodalomjegyzék
 • Név- és tárgymutató
;Sociology and social policy;Arts;Geography and geological sciences;Economics;
Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában
Lovra Éva
2019
9786155445651
"A kiegyezés kori Habsburg Birodalom, és azon belül a történelmi Magyarország városait nemcsak közös sors, hanem sajátosan közös arculat is összeköti. Azt is mondhatnánk, hogy ez a korszak (1867-1918) - legalábbis a nem mindig hálás utókor szemében - a városfejlődés különös, kegyelmi állapotát képviseli, aminek során Magyarország talán utoljára zárkózott fel Európához. [...] Ez a sajátos "közép-európaiság" nyilván...
Többet
"A kiegyezés kori Habsburg Birodalom, és azon belül a történelmi Magyarország városait nemcsak közös sors, hanem sajátosan közös arculat is összeköti. Azt is mondhatnánk, hogy ez a korszak (1867-1918) - legalábbis a nem mindig hálás utókor szemében - a városfejlődés különös, kegyelmi állapotát képviseli, aminek során Magyarország talán utoljára zárkózott fel Európához. [...] Ez a sajátos "közép-európaiság" nyilvánul meg Lovra Éva könyvének témájában is, amit szaknyelven városi szövetnek, morfológiának, tipológiának, vagy városépítészeti alaktannak is hívnak. [...] A tipológia 41 városszövettípust, a városok 16 alaptípusát és a 9 végleges várostípust különböztet meg, amelyeket térképek, sémák és fotók segítségével mutat be. A városképeknek önálló fejezetet szentel. A hazaiak mellett olyan városokat is említ, mint Bécs, Brünn, Prága, Szarajevó, Ljubljana, Lemberg, stb. [...] A kutatás várhatóan nemcsak építészmérnökök és urbanisták, hanem földrajzzal foglalkozó szakemberek és történészek érdeklődését is fel fogja kelteni." (Részlet az Előszóból Meggyesi Tamás DsC Széchenyi-díjas építészmérnök, urbanista, professor emeritus)
Kevesebbet
;Sociology and social policy;Arts;Geography and geological sciences;History;
Visszafordítható
Hawken, Paul
2019
9789633048719
A klímaváltozás kapcsán megjelenő riasztó hírekkel szembesülve nehéz átlátni, hogy mit tehetünk a válság elhárításáért a kormányok, települések, vállalatok és az egyének szintjén. A Visszafordítható segít minket az eligazodásban: a Project Drawdown keretében elismert kutatók, tettre kész szakemberek, elkötelezett politikusok a világ minden tájáról egy tudományosan alátámasztott, gazdaságilag rentábilis, előremutat...
Többet
A klímaváltozás kapcsán megjelenő riasztó hírekkel szembesülve nehéz átlátni, hogy mit tehetünk a válság elhárításáért a kormányok, települések, vállalatok és az egyének szintjén. A Visszafordítható segít minket az eligazodásban: a Project Drawdown keretében elismert kutatók, tettre kész szakemberek, elkötelezett politikusok a világ minden tájáról egy tudományosan alátámasztott, gazdaságilag rentábilis, előremutató javaslatcsomagot készítettek a klímakatasztrófa megállítására. A hiánypótló könyv 100 innovatív megoldást mutat be mindenki számára közérthető módon az élet különböző területeiről. Megismerhetünk már alkalmazott technológiai újításokat és szemléletformáló kezdeményezéseket, sőt még fejlesztés alatt álló terveket is. Ha az elkövetkező harminc évben ezeket a módszereket következetesen alkalmazzuk, csökkenthetjük a károsanyag-kibocsátást, visszafordíthatjuk a klímaváltozást, és lehetőséget kapunk egy élhetőbb, igazságosabb világ kialakítására is.
Kevesebbet
;Environmental science and education;Geography and geological sciences;

Utoljára frissítve: 2021-02-27, 00:42